فریده سپاه منصور بازیگر پیشكسوت سینمای ایران بدلیل سكته قلبی در بخش سی سی یو بیمارستان شهید چمران بستری شده است
فریدهسپاه منصور بازیگر پیشسكوت سینما و تاتر ایران به دنبال عارضه سكته قلبیبه بیمارستان شهید چمران منتقل شد به گزارش خبرنگار ایلنا یكی از مسولانبخش سی سی یو بیمارستان شهرد چمران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اعلاماین مطلب افزود :

صبح امروز فریده سپاه منصور به دلیل سكته قلبی بهبیمارستان شهر چمران منتقل شد و در بخش سی سی یو این بیمارستان بستری شدوی درباره حال فعلی سپاه منصور گفت : سپاه منصور در هوشیاری به سر می بردو همچنان باید تحت نظر باشد فریده سپاه منصور در سال 1326 در تهران متولدشد. او دیپلم نقاشی را از مدرسه ی هنرهای زیبا دریافت كرد و فعالیت خود رابا بازی در تئاترهای دانشجوئی شروع كرد. در سال 1349 وارد دانشكده هنرهایدراماتیك شد. تحصیلات خود را بصورت ناتمام رها كرد. در سال 1350 ازدواجكرد و در سال 1356 دوباره به دانشكده رفت و مجدداً ترك تحصیل نمود. از سال1349 تا سال 1361 به فعالیت در تئاتر پرداخت و پس از آن به ایفای نقش درسینما و تلویزیون مشغول شد. از آثار وی می توان به رد پای بر شن ،مهمانمامامان،و مسافر ری اشاره كرد.