افسانه پاکرو و مهین ترابی در سریال ” در مسیر زاینده رود “
بررسی سریالهای مناسبتی شبکههای تلویزیونی در ماه رمضان
بهگزارش خبرآنلاین در میان قسمتهای پخش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،اگر ماه رمضان را مهمترین باکس پخش تلویزیون بنامیم سخن گزافینگفتهایم. طی سالهای اخیر، تلویزیون به عنوان اصلیترین وسیله و مفر دربحث گذران اوقات فراغت مردم، علاوه بر تهیه، تولید و پخش انبوه برنامههایمناسبتی و مرتبط با حال و هوای این سی روز، بخش سرگرمی ماجرا را به شکلتمام و کمال بر گرده مجموعههایی که نام قراردادی «سریالهای ماه رمضان»را با خود یدک میکشند قرار داد.
محمدمهدی عسگرپور، حسن فتحی و محمدرضاآهنج کارگردانانی هستند که امسال برای مهمترین باکس پخش صداوسیما،مجموعه​های رمضانی تولید می​کنند تا افطار و پس از آن مخاطبان تلویزیونسریالهای مناسبتی را از نظر بگذرانند.
به گزارش خبرآنلاین در میانقسمتهای پخش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اگر ماه رمضان را مهمترینباکس پخش تلویزیون بنامیم سخن گزافی نگفتهایم. طی سالهای اخیر،تلویزیون به عنوان اصلیترین وسیله و مفر در بحث گذران اوقات فراغت مردم،علاوه بر تهیه، تولید و پخش انبوه برنامههای مناسبتی و مرتبط با حال وهوای این سی روز، بخش سرگرمی ماجرا را به شکل تمام و کمال بر گردهمجموعههایی که نام قراردادی «سریالهای ماه رمضان» را با خود یدک میکشندقرار داد.
اهمیت این مجموعهها را میتوان از لابه​لای صحبتهایمسئولان رده بالای جام جم نیز جستجو کرد؛ چنانچه علی دارابی، قائم مقامسازمان صدا و سیما، خرداد ماه گذشته ضمن بازدید از پشت صحنه یکی از اینمجموعهها، ضمن صحه گذاشتن بر اهمیت و تاثیرگذاری سریالهای مناسبتیتلویزیون در ایام ماه رمضان اظهار داشت: «یکی از کارهای مهمی که رسانه ملیدر چند سال اخیر در مناسبتها بویژه در ماه مبارک رمضان مورد توجه قرارداده، ساخت سریال برای این ماه است که خوشبختانه مود توجه مخاطبان نیزقرار گرفته است.»