محمد تاجیک: به تازگی وقتی خبر نگار یکی از هفتهنامه های معتبر به پشت صحنه سریال مدیری رفته ونتوانسته با او گفت وگوییبگیرد مدیری خبر نگار هفته نامه فوق را صدا زده وگفته :دلگیر نباشید ازمن ،من این روزها خوب نیستم .

به گزارش پارس توریسم ، مدیری درادامه می گوید : مدتهاست غمگینم .مدیری دومرتبه تکرار می کند: اصولا اینروزها زیاد خوب نیستم . در یک فرصت مناسب با هم پنجاه صفحه گپ می زنیم .

مهران مدیری به روایت بهاره رهنما

بهاره رهنما افزوده :مهران مدیری یکی از تلخ ترین آدمهایی است که در عمرم دیدهام، اما بسیار خوب و شخصیت ویژه ای است.

صورت تلخ

حتما به تو گفتهاند که صورت تلخی داری؟

ـبله، خیلیها از این هم فراتر میروند و میگویند آدم غمگینی هستی. خیلیوقتها درست است. در طول روز غمگینیم به شادیهایم میچربد. زود هم خودشرا نشان میدهد. به قول یکی از دوستان، غم اگر به جاهای ناجور نکشه، چیزخیلی بدی نیست. میتواند منشا خلاقیت هم باشد. ظاهرا در شرق برای غم اصالتبیشتری نسبت به شادی قائلند. (بخشهایی از یک مصاحبه قدیمی با مهران مدیری)

مهران مدیری به روایت حامد بهداد

حامد بهداد که از دوستان نزدیک مدیری است سال گذشته در گفت وگویی با نسلامروز کرده و در بخشهایی ازاین مصاحبه درباره مهران مدیری گفته بود : مثلمهران مدیری هرگز نمیتوان پیدا کرد. مهران یک آدم خجالتی، ماخوذ به حیاوکم حرف است.من نمیفهمم آن مهران مدیری جلوی دوربین کیست ؟این مهران کیست؟و آن مهران کیست ؟میشود؟!

پختگی حاصل از جنگ

بهداددرادامه گفته : چند وقت پیش مهران را دیدم. فهمیدم که مهران سه سال درجبهه جنگیده. من این را نمیدانستم. شگفت زده شدم. نمیدانم این آدمهابرای چه به جبهه رفتند اما یک دلیل خیلی بزرگ دارند :ایران. یک دلیلبزرگتر هم مادر است ُدفاع از سرزمین مان در حافظه تاریخی ماست.دفاع ازمرزوبوم کشورمان ومن تازه فهمیدم که یک وجه از وجوه مهران چه چیزی دارد کهمن ندارم :پختگی حاصل از جنگ. او جمله خیلی قشنگی گفت: "وقتی جنگ را ببینییک شبه صد ساله میشوی!. من این حرف را قبول دارم. این حرف را میفهمم.

راز سکوت مهران مدیری

حامدبهداد سپس با طرح این سوال که اما چرا مهران مدیری این حرف را گفت ادامهمیدهد: سکوتی در مردهای جنگ هست که وقار خاصی دارد. همین سکوت کش مکش بینمرگ وزندگی را بی ارزش میکند و فاصله بین بودن و نبودن را کم میکندهیجان زندگی به خاطر ترسی که از مرگ داری کم میشود. همیشه میتوانی بدونهیاهو از زندگی لذت ببری. مهران این را خوب فهمیده. همه کسانی که جنگیدهاند این را میفهمند. من عاشق کسانی هستم که برای این مملکت جنگیده اند.این مملکت در هر وضعیتی که باشد چه بهتر از این و چه بدتر از این بایدبرای آن با دشمن اش جنگید. نباید گذاشت بد از بدتر شود. این آرامش نسبی بهسختی به دست آمده است.