جیر جیرک


اینحشره بزرگ شیره خوار دارای بلندترین طول عمر را نسبت به هر حشره دیگر میباشد او زندگی را به صورت پوره زیرزمینی آغاز می کند و از ریشه گیاهاناستفاده می کند بعد از دقیقا" 13 یا 17 سال به سطح زمین می آید و به سنبلوغ می رسد تمام جیر جیرکها در یک محل به طور همزمان به سن بلوغ می رسند.

جیر جیرک یک روزه آمریکای شمالی یکی از عجیب ترین چرخه های زندگیرا در میان بچه حشره های دیگر دارد او بیشتر زندگیش را در زیر زمین میگذراند و از شیره ریشه گیاهان تغذیه می کند همه جیر جیرکهای یک منطقه درهر 13 یا 17 سال به طور همزمان به سن بلوغ می رسند به سطح زمین می آیندجفت گیری می کنند تخم می گذارند و بعد می میرند.

نوع دیگری ازجیرجیرک٬ جیرجیرک زیر زمینی است.برخلاف جیرجیرکهای دیگر این حشره بیشتر عمرخود را در زیر زمین می گذراند. این جرجیرک مثل موشها دارای پاهای پهنونیرومندی در جلو بدنشان می باشند که آنها را قادر می سازد در زیر زمینتونل درست کنند. به دلیل آنکه در سوراخهای زیر زمینی زندگی می کنند بوسیلهقطعات دهانی سازگار یافته شان که مثل قیچی عمل میکند ریشه درختان را قطع واز آنها تغذیه می کنند. جیرجیرک زیر زمینی بالغ دارای بالهای کوچک بوده وفقط میتواند فاصله کوتاهی را پرواز کند.
منبع:
DK multi media

به نقل از دانشنامه رشد