ماهوار ناسا پس از انفجار یک ستاره بطور موقتی نابینا شداخترشناسان اعلام کردند درخشان ترین انفجار ستاره ای که تاکنون مشاهده شده باعث شد یکی از ماهوار های ناسا بصورت موقتی کور شود.
براساس اعلام ناسا؛نور این انفجار متشکل از پرتوهای گاما و ایکس در پی مرگستاره ای دریافت شده است که 5 میلیارد سال پیش از ان سوی کهکشان راه شیریرخ داده و بعد از گذشت این مدت زمان طولانی به ماهواره مدار گرد((سوئیفت)) رسیده است. به گفته ((نیل گرلز))، محقق مسئول ((سوئیفت))درمرکز ((گدار)) ناسا شدت این پرتوهای ایکس غیر منتظره و بینظیر بوده است.بهگفته وی این انفجار که 100621A GRB نامدارد درخشان ترین منبع پرتو ایکسی است که ((سوئیفت)) از سال 2005 تاکنونرصد کرده است.این انفجار گامایی در 21 ژوئن مدارگرد ((سوئیفت)) را بهنابینایی موقتی دچار کرده و نرم افزار این رصدخانه نیز در اثر این انفجاراز کار از کار افتاد. ((گرلز)) می افزاید: ((درست زمانی که فکر میکردیم هرچیزی را که یک انفجار گامایی میتواند بسوی ما پرتاب کند را دیده ایم،چنینانفجاری به مقابله با فرضیات ما برخواست تا ثابت کند تابش پرتو ایکس چهقدرتی میتواند داشته باشد.))
بهگفته دانشمندان این انفجار به اندازه ای قدرتمند بوده که در لحظه اول نرمافزار تحلیل اطلاعات انها را از کار انداخته است.در ان لحظه دریایی ازفوتونها در ثانیه ردیابهای ماهواره را با سرعتی بمباران میکردند که امکانشمارش انها وجود نداشت،درست مانند اینکه بخواهیم شدت تسونامی را با بارانسنج و یک سطل اندازه گیری کنیم.زمانیکه یک ستاره منفجر میشود پرتوهای ناشیاز ان با سرعت نور در تمامی جهات منتشر میشوند و ابتدا امواج گاما و پس ازان پرتوهای ایکس ناشی از این انفجار به زمین میرسند.به نوشته مهر به نقلاز رویتر؛انفجار اخیر 140 بار درخشان تر از درخشان ترین منبع دائمی پرتوایکس در اسمان بود،منبعی که میواند یک ستاره نوترونی نزدیک زمین باشد.
منبع:برگرفته از روزنامه ابتکار شنبه 26 تیر ماه 1389- شماره 1800