به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، "سید عماد حسینی" معتقد استکه دولت در مسیری میرود که قانون هدفمند کردن یارانهها اجرا نشود.
ویبا اشاره به آنچه که «اعلام عدم التزام دولت به آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در مهر ماه از سوی سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی»میخواند، وضعیت فعلی را دلیلی بر قصد دولت بر عدم اجرای این قانون دارد.
هدفمندکردن یارانهها، طرحی است که رئیسجمهور در دولت نهم آن را به مجلس ارائهکرد و پس از تصویب در مجلس، به دولت دهم برای اجرا ابلاغ شد.
قانونهدفمند کردن یارانه ها دولت را ملزم می کند که در فاصله پنج سال بنزین،گازوئیل، برق، گاز و دیگر کالاها و خدمات را به قیمت های منطقهای وبینالمللی به مصرف کنندگان داخلی بفروشد.

کارشناسان واقتصاددانان نگران عواقب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این طرح هستند و آن را«حساس» توصیف میکنند گرچه محمود احمدینژاد معتقد است این طرح، «مناسباتاقتصادی را عوض میکند» و حرف منتقدان و مخالفان این طرح را قبول ندارد.
حسینی، نماینده قروه به مهر گفت قانون مجلس، میزان اعتبار هدفمند کردن یارانهها و معیارهای آن را مشخص کرده است.
بهعقیده سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، به تاخیر انداختن اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، نمونه بارز و مشخصی از قانونشکنی دولت است.
در یکماه اخیر، جمعی از نمایندگان مجلس مانند علی لاریجانی، احمد توکلی وغلامرضا مصباحیمقدم به شدت از «گردنکشی علیه قانون» و قانونشکنی دولتمیخوانند، انتقاد کردهاند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود عدم اجرای قانون، گردنکشی است و مجلس با آن مقابله خواهد کرد.

درروز دوم فروردین نیز نائب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، محمدرضا باهنر گفتهبود عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بوسیله دولت، «تخلف محسوبمیشود.