درخت شگفت انگيز قلمرو حيوانات


اینتصاویر مربوط به درختی در پارکی در فلوریدا می باشد. هنرمندان بسیاری رویاین درخت کار کردند تا شکل نزدیک به 400 حیوانات طبیعی رو روی اون درستکردند.