مورچه ها تروريست انتحاري دارند
جام جم آنلاين: مشکل تروريسم تنها درميان جوامع انساني وجود ندارد زيرا به تازگي جانورشناسان مدارکي ارائهکرده اند که نشان مي دهند جانوراني از قبيل مورچه ها نيز از اين معضل درعذابند.


"مارکمافت" اکولوژيستي در دانشگاه کاليفرنيا است که توضيح مي دهد برخي از مورچهها به چه شيوه وحشتناکي اقدام به ترور انتحاري مي کنند. وي تصاويري ازمورچه هاي قرمز کارگر به ثبت رسانده است که در آن مورچه اي بدن خود رابراي آزاد سازي مايعي به شدت سمي شکاف مي دهد، ماده اي که علاوه بر خودمورچه، دشمنانش را نيز در اندك ثانيه اي از بين مي برد.

وي مدارکاين اقدام انتحاري مورچه ها را با ايجاد تله اي براي جذب انواع مختلفمورچه ها و سپس مشاهده رفتار آنها براي دستيابي به طعمه جمع آوري کردهاست. در اين تله که طعمه آن مقداري عسل بود، يک مورچه بافنده و يک مورچهنجار گرفتار شده و يکي از آنها بر سر تصاحب طعمه بدن خود را شکافته و خودو ديگري را از پا درآورد.

بر اساس گزارش ديسکاوري، "مافت" همچنينمطالعاتي بر روي گونه هاي برزيلي مورچه ها کرده است، گونه هايي که کلآشيانه را يکباره و به دلايلي ناشناخته که مي تواند بيماري يا بالا بودنسن مورچه ها باشد، نابود مي کنند.