ماهیگیری که کوسه ای را از تور ماهیگیری نجات داد از قدردانی این حیوانرهایی نیافته و این کوسه همواره او را دنبال می کند به طوری که هر گاهقایق خود را متوقف می کند شکمش را روی آب می آورد تا ماهیگیر او را نوازشکند.


اتاق شیشه ای