منبع
خبر :
" خبرگزاري مهر "


قسمتی از این گفتگو :

کرمیبا تاکید بر این که آژانسهای ازدواج کمک بسیار کمی از سوی سازمان ملیجوانان دریافت می کنند که در حد وام و کمک هزینه برای اجاره دفتر است،گفت: تشکلهای غیردولتی برای راه اندازی این آژانسهای ازدواج از سازمانمجوز می گیرند و با کمک سازمان ملی جوانان دفتری راه اندازی و از امکاناتاستانداریها و سایر تسهلات دولتی استفاده کرده و خدماتی را به زوجهای جوانارائه می کنند.
وی با بیان اینکه این دفاتر به دنبال سود نیستندولی درآمدی برای آنها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تلاش می کنیم تاپایان سال در تمامی استانها دفاتر آژانسهای ازدواج راه اندازی شود.
اینمقام مسئول در سازمان ملی جوانان با بیان این که خدمات ارائه شده توسطدفاتر تسهیل ازدواج بنا بر سلیقه و انتخاب زوجها متفاوت است گفت: طبق عرفاین دفاتر موظف هستند یک نمومه غذا به عنوان شام عروسی به صد نفر ازمیهمانان عروس و داماد ارایه کنند و مثلا اگر عروس و دامادی خواهان اینباشند که غذایی بیش از یک نوع داشته باشند امکانپذیر است ولی باید هزینهاضافی آن را البته با در نظر گرفتن تخفیفهای ویژه پرداخت کنند. در موردسایر خدمات نیز چنین قابلیتی وجود دارد و زوجها می توانند انتخابهایمتفاوت داشته باشند.

بقیه مطلب را میتونید اینجا بخونید: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]