جایزه داروین که همه ساله به احمقانه ترین مرگ در جهان اختصاص می یابد در سال 2009 به دو سارق بلژیکی اهدا شد.
روزنامهاینترنتی روسی لنتا مینویسد: این دو دزد بی دست و پا قصد داشتندبرای سرقتپول از دستگاه عابر بانکی در شهر دینان از مواد منفجره استفادهکنند اماخودشان بر اثر انفجار قوی جانشان را از دست دادند.

بنا بهاین گزارشمکان دوم به شان مونترو امریکایی اختصاص یافته که پس از گیرافتادن در راهبندان از خودرو خود خارج شده تا مکان مناسبی برای قضای حاجتپیدا کند امامتوجه نشده که در یک جای مرتفع ایستاده و در نهایت بر اثر ازدست دادنتعادل سقوط کرده و جان سپرده است.

مکان سوم به روزاناتیپت از ایالتکارولینای امریکا تعلق دارد که بدون توجه به هشدارها قصدداشته با موتور سهچرخه از عرض رودخانه خروشانی عبور کند. پلیس موفق شد اورا نجات دهد اما ویدوباره به داخل آب برگشته تا موتور خود را خارج کند ودر نتیجه غرق شده است.

وندینورتکات دانشمند امریکایی در سال 1985جایزه داروین را بنیانگذاری کرد کهفقط به احمقانه ترین رفتاری که موجبمرگ شوند اختصاص مییابد. این جایزهبلافاصله در میان دوستداران طنز سیاهدر سراسر جهان طرفداران بی شماری پیداکرد.
برندگان این جایزه از طریق نظر سنجی اینترنتی انتخاب میشوند.

در سال 2008 یک کشیش برزیلی که قصد داشت با کمک بادکنک از آسمان فرود آید مفتخر به دریافت این جایزه شد.

پدرادرلیدی کارلی هزار بادکنک به صندلی خود وصل کرد تا با بیست ساعت ماندندر آسمانرکود جدیدی ثبت کند. اما از بخت بد باد وی را به سوی اقیانوسبرد. وی درآخرین تماس خود خواستار کمک برای آموزش نحوه استفاده ازجی.پی.اسی که همراهداشت شده بود.

جسد وی تنها پس از دو ماه به طور اتفاقی در سواحل ریودو ژانیرو یعنی صدها مایل دورتر از جایی که پرواز را آغاز کرده بود پیدا شد.
ایرانیان فنلاند