در گفتوگو با فارس عنوان شد؛
ضرغامي: شبكه مستند سيما آماده افتتاح رسمي است
خبرگزاريفارس: «سيدعزتالله ضرغامي» با بيان اينكه آمادگي لازم براي دائمي كردنشبكه مستند، افتتاح رسمي شبكه و ارائه كنداكتور دقيق و برنامه ساليانهوجود دارد، گفت: شبكه مستند سيما در همه حوزههاي توليد مستند وارد خواهدشد و در اين شبكه، توليد مستند ايران جايگاه ويژهاي خواهد داشت.
«سيدعزتاللهضرغامي» رئيس رسانه ملي در گفتوگو با خبرنگار راديو و تلويزيون فارس درخصوص شبكه مستند سيما كه هماكنون به صورت آزمايشي از طريق پخش ديجيتالقابل دسترسي است، گفت: شبكه مستند كه فعلا روي سيستم ديجيتالي تهران پخشميشود، خوشبختانه كارنامه موفقي در كارش داشته است. هم عموم مردم از اينشبكه راضي هستند و هم خواص و نخبگان جامعه. با نظرخواهيهايي كه صورتگرفت، مردم شبكه مستند را شبكه بسيار موفقي در جهت بالا بردن آگاهيهايعمومي دانستند.
وي در ادامه افزود: خوشبختانه الان كه اين شبكه بهبلوغ خودش رسيده، آمادگي لازم براي دائمي كردن اين شبكه و ارائه كنداكتوردقيق و برنامه ساليانه وجود دارد. ما علاقهمند بوديم سيستم ديجيتال دربعضي از شهرهاي كشور راه بيفتند كه در هنگام افتتاح رسمي اين شبكه، بخشبيشتري از مردم كشور از اين شبكه ملي استفاده كنند ولي اگر چنين امكاني ازنظر فني فراهم نشد و اعتبارات استاني كفاف برقراري سيستم ديجيتال را نداد،ما در همين جا افتتاح رسمي شبكه را اعلام ميكنيم.
ضرغامي در رابطه با زمان افتتاح اين شبكه گفت: در حال حاضر آمادگي براي انجام اين كار را داريم.
ويدر خصوص توليدات سيما براي اين شبكه اظهار داشت: قاعدتا شبكه مستند سيمادر همه حوزههاي توليد مستند وارد خواهد شد و در اين شبكه توليد مستندايران جايگاه ويژهاي دارد. تمامي تشكلها، سازمانها و شركتهاي فيلمسازيو مستندسازان كشور ميتوانند اين شبكه را فرصت خوبي براي خودشان تلقيكنند. تمامي آثار برتر ميتواند در اين شبكه نشان داده شود همچنين بااصلاعرساني مناسب و افزايش مخاطب بايد بتوانيم زمينه ارتقا مستندسازي دركشور به نحو مطلوب را شاهد باشيم.
رئيس سازمان صدا و سيما در پاياندر رابطه با انتخاب مدير شبكه مستند سيما كه در حال حاضر «محمدزينالعابديني» سرپرستي آن را به عهده دارد، گفت: آقاي زينالعابدينيكماكان مسئول هستند ولي در مورد انتخاب مدير شبكه بايد از معاون سيما سوالبپرسيد.
انتهاي پيام/ا-45
خبرگزاری فارس