سلامیبه گرمی مهیاگاز به کیفیت سینجر گاز به نوآوری نیک کالا با ضمانت پنجساله، این نام نیک است که می ماند. امیدوارم سلام مرا پذیرفته باشی و آنرا با چسب پنج دقیقه رازی (همه رازی از چسب رازی) بچسبانی. شب با تمامغمها در کنار تلویزیون صنام فراتر از یک نام نشسته ام و با خودکار بیکبرای تو می نویسم زیرا فقط بیک است که مثل بیک می نویسد
هنگامیکه از من جدا شدی و آن چیزی که سردی را از من گرفت، فقط ضدیخ بهران بود واین بیمه ایران بود که پولش را فراهم کرد، که امروز پشتوانه فرداست . ایکاش اینجا بودی و می دیدی که باید اعتراف کنم که نگاهت اثر عمیق تری ازنوار کاست سونی بر جا گذاشت. بیا سفر عشق را با پژو پرشیا که افتخار ملیماست آغاز کنیم و با روغن ترمز بهران آسوده تر برانیم. بیا تا پیچهایزندگی را با ابزار مهدی باز کنیم و زندگیمان را با ساختمان پیش ساخته تماماقساط بانک مسکن بهتر آغاز کنیم
بیاتا گرد و غبار جدایی و تنهایی خود را با جاروبرقی پارس خزر پاک کنیم وسوار بر موتور سیکلت هندا بشویم. بیا تا لباسهای عشقمان را با چرخ خیاطیگلبافت که محصول کارخانجات کاچیران است بدوزیم
تکماکارون را در ظرف تفلون نچسب بریزیم و در پایان هدیه ای بفرستیم کهکوچکترین ذره محبت را اندازه گیری می کند و آن چیزی نیست به جز ترازویآشپزخانه هدیه که به دلچسبی و گوارایی زمزم است. و در آخر آرزو دارمدوباره چهره ات را با میمون چی توز ببینم