غضنفر جان سلام! ما اينجا حالمام خوب است. اميدوارم تو هم آنجا حالت خوب باشد. اين

نامه را من ميگويم و جعفر خان کفاش برايد مينويسد. بهش گفتم که اين غضنفر ما تا


کلاس سوم بيشتر نرفته و نميتواند تند تند بخواند، آروم آروم بنويس که پسرم نامه را

راحت بخواند و عقب نماند .

وقتي تو رفتي ما هم از آن خانه اسباب کشي کرديم. پدرت

توي صفحه حوادت خوانده بود که بيشتر اتفاقا توي 10 کيلومتري خانه ما اتفاق ميافته


ما هم 10 کيلومتر اينورتر اسباب کشي کرديم. اينجوري ديگر لازم نيست که پدرت هر روز

بيخودي پول روزنامه بدهد. آدرس جديد هم نداريم. خواستي نامه بفرستي به همان آدرس

قبلي بفرست. پدرت شماره پلاک خانه قبلي را آورده و اينجا نصب کرده که دوستان و

فاميل اگه خواستن بيان اينجا به همون آدرس قبلي بيان


آب و هواي اينجا خيلي خوب

نيست. همين هفته پيش دو بار بارون اومد. اوليش 4 روز طول کشيد ،دوميش 3 روز . ولي

اين هفته دوميش بيشتر از اوليش طول کشيد


غضنفر جان،آن کت شلوار نارنجيه که

خواسته بودي را مجبور شدم جدا جدا برايت پست کنم. آن دکمه فلزي ها پاکت را سنگين


ميکرد. ولي نگران نباش دکمه ها را جدا کردم وجداگانه توي کارتن مقوايي برايت

فرستادم

پدرت هم که کارش را عوض کرده. ميگه هر روز 800، 900 نفر آدم زير دستش

هستن. از کارش راضيه الحمدالله. هر روز صبح ميره سر کار تو بهشت زهرا، چمنهاي


اونجا رو کوتاه ميکنه و شب مياد خونه

ببخشيد معطل شدي. جعفر جان کفاش رفته بود

دستشويي حالا برگشت

راستي حسن آقا هم مرد! مرحوم پدرش وصيت کرده بود که بدنش

را به آب دريا بندازن. حسن آقا هم طفلکي وقتي داشت زير دريا براي مرحوم پدرش

قبرميکند نفس کم آورد و مرد!شرمنده

همين ديگه .. خبر جديدي نيست

قربانت مادرت

راستي:غضنفر جان خواستم برات کمی پول بفرستم ولي وقتي يادم افتاد

که ديگه خيلي دير شده بود و اين نامه را برايت پست کرده بودم