روزی جراحی برای تعمیر اتومبیلش آن را به تعمیرگاهی برد


.


تعمیرکار بعد از تعمیر به جراح گفت


:


من تمام اجزا ماشین را به خوبی
می شناسم و موتور و قلب آن را کامل باز می کنم و تعمیر میکنم


.


در حقیقت من
آن را زنده می کنم. حال چطور درامد سالانه ی من یک صدم شماست


.


جراح نگاهی
به تعمیرکار انداخت و گفت


:


اگر می خواهی درامدت ۱۰۰برابر شود اینبار سعی
کن زمانی که موتور در حال کار است آن را تعمیر کنی


!!!!