آماده باش کامل برای مقابله با قطع یکباره فروش بنزین به ایران

فارس به نقل از معاون امور بینالملل وزیر نفت نوشت: ما از بابت بنزین هیچمشکلی نداریم و اگر توتال و یا هر شرکت دیگر هر رفتاری نشان دهند، آیندههمکاری خود را نه تنها به ما بلکه به همه کشورهایی که حرکات آنها را رصدمیکنند، نشان خواهند داد.

حسین نقرهکار شیرازی در گفتوگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: ما 30 سال است که با مدلهایمختلف پدیده تحریم مواجه بودهایم و مانند ورزشکارانی که با تمرین روی فرممیآیند ما نیز با چالش با این تحریمها روی فرم آمدهایم.
وی باتاکید بر اینکه هر زمان فشارهای بینالمللی اضافه شده امکان توجه به تولیدداخل در کشور و افزایش توانمندی نیروی انسانی افزایش یافته است، افزود: دربسیاری کشورها این را با سرافرازی بیان میکنیم که میتوانیم خدمات فنی -مهندسی در اختیار شما قرار دهیم که معنای آن عرضه نیروی انسانی توانا دربالادستی نفت و گاز در دریا و خشکی و در پالایش و پخش پتروشیمیها است.
نقرهکارتصریح کرد: تکنولوژی ما از برخی کشورها ضعیف تر است اما امروزه بیش از 70درصد تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور ساخته میشود که از تکنولوژیهایپیشرفته تا ساده را شامل میشود.
وی اضافه کرد: در کمتر از 30 درصدتجهیزات به خارج وابسته هستیم که آن هم به معنای وابستگی مطلق نیست وامکان جایگزینی آنها را داریم اما ممکن کیفیت سطح بالایی نداشته باشد، اماچشم ما به دروازهها برای ورود کالا نیز دوخته نشده است.

نقرهکارشیرازی با اشاره به موضوع تحریم بنزین ایران از سوی آمریکا گفت: در موردبنزین بارها گفتهایم که مشکلی نداریم و از زمانی که ما گفتیم مشکلینداریم، همان کشورهائی که مجبور به پذیرش و اجرای تحریم علیه ما هستندبارها گفتهاند ما در تیم حریف بازی نمیکنیم و ترجیح میدهیم همراه شمابازی کنیم.
وی افزود: ما در حال حاضر 45 میلیون لیتر در روز تولیدبنزین داریم و زمینهکار را به گونهای فراهم کردهایم که در داخل هیچکمبودی نداشته باشیم و حتی اگر تمام فروشندگان یکجا اقدام به توقف فروشکردند، مشکلی ایجاد نشود. گرچه هرگز این اتفاق نمیافتد و فروشندگان دررقابت فروش محصولات خود قرار دارند.
نقرهکار گفت: اگر چنین اتفاقیبیفتد در عرض 2 ماه پتروشیمیهای ما امکان تولید اضافه 17 میلیون لیتر رادارند و 5 - 6 میلیون لیتر باقی مانده تا 23 میلیون لیتر واردات بلافاصلهقابل جایگزینی است.
وی اضافه کرد: از زمانی که وارد نظام سهمیهبندیشدیم هم کنترلهای لازم قابل انجام است و هم از هدر رفتن بنزین و گازوئیلو نفت سفید جلوگیری میشود؛ در عین حال از زمانی که مرزها کنترل شد مسئلهقاچاق سوخت تا حدود زیادی برطرف شد و مصرف بیرویه نیز کنترل شده است.

معاونامور بینالملل وزارت نفت با بیان اینکه در همین شرایط سخت هفت پالایشگاهدر حال ساخت است، اظهار داشت: در حال حاضر 9 پالایشگاه فعال داریم کهروزانه 1.6 میلیون بشکه نفت را تحویل میگیرد و 44 میلیون لیتر بنزین، 95میلیون لیتر گازوئیل و میزان بالایی از نفت سفید و دیگر محصولات را ارائهمیدهد.
وی با تاکید بر اینکه در رابطه با این محصولات ظرف 2 سال ونیم آینده ما به صادرکنندههای عمده میپیوندیم، گفت: زمانی که صادرکنندهخواهیم بود تولید داخل (ظرفیت پالایشگاههای) ما حداقل یک میلیون بشکه نفتبیشتر میشود ، چنانکه اگر بخواهیم از خام فروشی نفت جلوگیری کنیم، همهدنیا به این محصولات نیاز خواهند داشت چون پالایشگاه هزینه زیادی دارد وبرای هر پالایشگاه 100 هزار بشکهای لااقل 2 تا 2.2 میلیارد دلارسرمایهگذاری نیاز داریم.