كامبيز ديرباز كه اين روزها در سفر حج عمره به سرميبرد به ايسنا گفت: زماني كه در پروژهي سينمايي «اخراجيها» بودم ازآقاي دهنمكي قول گرفتم كه شرايط سفر به حج را برايم فراهم كند كهخوشبختانه اين توفيق فراهم شد.

اينبازيگر سينما و تلويزيون در ادامه با بيان اينكه اكنون به اتفاق مسعوددهنمكي در مكه به سر ميبريم، گفت: تا قبل از اينكه پايم به مكه و مدينهبرسد تصور ميكردم ميشود به اين مكانها از زاويهي هنري نگاه كرد، اماوقتي به اين مكانها رسيديم، از خود بيخود و متوجه شدم كه هنرمند،سياستمدار و هر حرفهي ديگري داشته باشي در اين جا فراموش ميشود و هيبتانسان در لباس احرام چيز ديگري است.

ديرباز با بيان اينكهكاملترين مرجعي كه تاكنون از اين مكان در تصور داشته، سينمايي «حضرت محمدرسولالله» ساختهي مصطفي عقاد بودهاست، ادامه داد: تمام مراجع مكتوب وغيره در برابر زماني كه خود آدم خانهي خدا و هيبت اين مكانها را ميبيندمتفاوت است و تمام كساني كه به حج آمدهاند حرف مرا درك ميكنند؛ چرا كهدر هيچ كجاي عالم نميتوان در چند ثانيه نماز و نيايش هزاران انسان دورخانه خدا را ديد.

وي گفت: من در اين سفر در جمعيت ذوب شدم.

كامبيزديرباز كه در سريال «نابرده رنج» بذرافشان مشغول ايفاي نقش است، ضمن تشكراز تهيهكننده، كارگردان و مدير توليد اين پروژه كه فرصت آمدن او به مكهرا فراهم كردهاند، گفت: در اوج كاري، اين دوستان به من اجازه دادند تا بهسفر معنوي حج نائل شوم كه بسيار سپاسگزارم.