مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران از فعال شدن سرویس اینترنت پرسرعت دولتی در تمامی مراکز مخابراتی شهر تهران خبر داد.

بهگزارش مهر، محمد خجسته نیا افزود: تمام مراکز مخابرات شهر تهران از سرویسADSL شرکت مخابرات بهرهمند شدهاند اما در برخی از مناطق نیاز بهپورتهای جدیدی برای واگذاری وجود دارد.

وی افزود: در تعدادی ازمراکز مخابراتی شهر تهران تمام پورتهای ADSL واگذار شده اما در برخی دیگراز مراکز تعدادی پورت جدید برای واگذاری اضافه شده است.

خجسته نیاگفت: شرکت مخابرات استان تهران از ماههای پایانی سال گذشته نسبت بهواگذاری اینترنت پرسرعت در مراکز مخابراتی استان تهران با قیمت ۱۰ هزارتومان به ازای اینترنت ۱۲۸کیلوبیت اقدام کرد.