ایرنا: يک اثر نقاشي از گران ترين نقاش زندهبريتانيا را مي توانيد رايگان از آن خود کنيد به شرط آنکه خانه اي را کهاثر برروي ديوار اتاق غذاخوري آن نقاشي شده است خريداري کنيد.

اين خانه در قرن هفدهم ساخته شده است و در سال هاي 1950 محل سکونت "لوسين فرويد" نقاش 87 ساله انگليسي بوده است.

در آن زمان اين نقاش از شهرت زيادي برخوردار نبود و بعده آثارش با رقم ميليونها دلار به فروش رفت.

درزمان اقامت دراين خانه که در "دورست" قرار دارد ديوار اتاق غذاخوري رانقاشي کرد اما صاحبان بعدي خانه با کاغذ ديواري اثر را پوشاندند.

ايناثر هنگامي کشف شد که يکي از همسايگان مالکان کنوني خانه را از وجود ايننقاشي با خبر کرد و آنها کاغذ ديواري را کنده و با شگفتي به تماشاي اثرنشستند.

مالکان اين خانه که از کشف اين اثر سرازپا نمي شناشند آنرا يک "اتفاق شيرين که تنها يک بار در زندگي" روي مي دهد مي دانند و بهگفته آنان کشف اثر "فرويد" مثل پيدا کردن يک کار متعلق به "ون گوگ" درانباري خانه است.

صاحبان خانه که قصد سفر به خارج از کشور را دارند خانه را به قيمت پنج ميليون و 600 هزار پوند به فروش گذاشته اند.