از آنجايي كه اين روزها علاقه مردم به خريدگوشيهاي هوشمند افزايش يافته كارشناسان در آخرين بررسي خود ليست 10 گوشيبرتري كه قابليتهايي بيش از يك تلفنهمراه را در خود جا دادهاند، انتخابو معرفي كردند.

به گزارش فارس به نقل از پيسيورلد، رايانههايقابلحمل اين روزها جايگزين رايانههاي روميزي شدهاند كه تا كاربران درهر مكان و زماني بتوانند به نيازهاي الكترونيكي و ديجيتالي خود پاسخ گويند.
ازآنجا كه حمل لپتاپها در هر مكاني ممكن است و اندازه بزرگ آنها در برخيمواقع باعث بروز مشكل ميشود، طي چند سال اخير نسل جديد آنها با نامنتبوك و با اندازه كوچكتر روي كار آمده است تا مشكل حملونقل نيز درافرادي كه زياد سفر ميكنند برطرف شود.
اما به جز اين رايانههايقابلحمل، برخي گوشيهاي هوشمند وجود دارند كه فارغ از قابليتهايموبايلي خود ميتوانند امكانات رايانهاي را نيز در اختيار صاحبان خودبگذارند و به عبارت ديگر، به عنوان يك رايانه جيبي پيشرفته و كامل مورداستفاده قرار گيرند.
از آنجايي كه اين روزها علاقه مردم به خريدگوشيهاي هوشمند افزايش يافته است، كارشناسان مركز PC World در پي آخرينبررسي خود ليست 10 گوشي برتري كه قابليتهايي بيش از يك تلفنهمراه را درخود جا دادهاند، انتخاب و معرفي كردهاند كه ليست آنها در زير آمده است.
مدل32 گيگابايتي گوشي هوشمند آيفون 4 ساخت شركت اپل: اين گوشي هوشمند نسبت بهمدل پيشين خود بسيار ارتقا يافته و امكانات داخلي پيشرفته آن باعث شده استتا كارشناسان اين محصول را بهترين دستگاه ديجيتالي جيبي براي انجامفعاليتهاي رايانهاي بدانند. سرعت بالاي پردازش اطلاعات و قابليتهاياينترنتي مهمترين دليل براي انتخاب اين گوشي محسوب ميشود.
EVO 4Gشركت HTC: اين دستگاه نخستين گوشي هوشمند دنيا محسوب ميشود كه قابليتپشتيباني از شبكه مخابراتي 4G و امكانات قابل ملاحظه بيسيم آن از جملهاينترنت پرسرعت را در خود جا داده است. اين گوشي هوشمند پرقدرت شامل انواعامكانات چندرسانهاي ميشود و طراحي زيبا، بدنه باريك و امكانات اينترنتيپيشرفته از مهمترين قابليتهاي آن به حساب ميآيد.
Droid X موتورولا:اين گوشي هوشمند چندرسانهاي با قابليت بازپخش فايلهاي تصويري در اختياركاربران قرار ميگيرد و مهمترين قابليت آن اتصال بيسيم و پرسرعت بهشبكههاي محلي و بينالمللي است.
Droid Incredible شركت HTC: اين محصوليكي از پيشرفتهترين گوشيهاي هوشمند موجود در بازار مبتني بر سيستمعاملاندرويد محسوب ميشود. اين گوشي همراه با نمايشگر لمسي باكيفيت، رابطكاربري هوشمند و پردازنده پرسرعت در اختيار كاربران قرار ميگيرد.
NexusOne گوگل: روي اين گوشي هوشمند نمايشگر باكيفيت AMOLED نصب شده است و ازديگر امكانات قابل ملاحظه آن ميتواند به پردازنده پرسرعت، كليه امكاناتاينترنتي جستوجوگر گوگل و سيستمعامل اندرويد اشاره كرد.
Droid شركتموتورولا: اين محصول نخستين گوشي هوشمند موجود در بازار مبتني برسيستمعامل "اندرويد 2 " است و قابليتهاي اينترنتي پيشرفته آن را ازمحصولات مشابه متمايز ميكند. براي اين گوشي نمايشگر لمسي باكيفيت 7/3اينچي در نظر گرفته شده است و كاربران با صفحهكليد سختافزاري آنميتوانند متنهاي طولني را به راحتي تايپ كنند.
مدل 32 گيگابايتي گوشيهوشمند آيفون 3GS اپل: اين گوشي هوشمند سومين نسل از سري گوشيهاي هوشمندآيفون محسوب ميشود و از مهمترين قابليتهاي آن ميتوان به اجرايبرنامهها با سرعت بالا، دسترسي به انواع امكانات تجاري و سازماني وقابليتهاي جديد نسبت به مدل قبلي اشاره كرد.
بلكبري Bold 9700 شركتRIM: اين گوشي هوشمند بهترين محصول سري گوشيهاي بلكبري محسوب مي شود وهمراه با قابليتهاي فراوان براي كارمندان و مديران عرضه ميشود. براي اينگوشي صفحهكليد سختافزاري نيز در نظر گرفته شده است.
Palm Pre شركتPalm: اين گوشي هوشمند شامل صفحهكليد سختافزاري كشويي ميشود و امكاناتنرمافزاري پيشرفته، قابليت ارتقا حافظه داخلي به ميزان زياد و سيستمعاملمبتني بر فضاي وب مهمترين امكانات آن را تشكيل ميدهند.
Cliqموتورولا: اين گوشي هوشمند با زيبايي خاصي طراحي شده است و براي آن دستهاز كاربراني كه علاقمند به حضور در شبكههاي اجتماعي هستند، بسيار مناسباست. اين گوشي رابط كاربري پيشرفته MotoBlur را در خود جا داده است.