همايشبينالمللی اقتصاد و بانكداری اسلامی با هدف گسترش نظام بانكداری و اقتصاداسلامی جهت رويارويی با چالشها و مشكلات اقتصادی 13 و 14 مرداد ماه سالجاری در موريتانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)به نقل از پايگاه اطلاعرسانی «alhudacibe»، اين همايش به همت موسسهبانكداری و اقتصاد اسلامی «الهدی» پاكستان به منظور ارتقای نرخ رشداقتصادی از طريق توليد بيشتر، ارتقای سطح مهارتها از طريق آموزش بانكداریاسلامی و گسترش آگاهیها در اين زمينه برای سرمايهگذاری بيشتر در عرصهاقتصاد و بانكداری اسلامی در موريتانی برگزار میشود.
بررسی عرصههایاقتصادی، بیثباتی در جهان اقتصاد، نقش اقتصاد و بانكداری اسلامی، نظامبانكداری منطبق با شريعت اسلامی به منظور غلبه بر بحران جهانی اقتصادموضوعاتی هستند كه در اين همايش توسط اقتصاددانان برجسته جهان، ناظراناجرای قوانين منطبق با شريعت، سرمايهگذاران و مقامات رسمی از كشورهایمختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اطلاعات جامعی در مورد بانكهایاسلامی و بانكهای غيراسلامی و آخرين تحولات در عرصه اقتصاد اسلامی ازجمله بيمه اسلامی، شركتهای بيمه و اوراق قرضه اسلامی در اختيارشركتكنندگان قرار خواهد گرفت.