دانشمندان: ماهیها هم با هم صحبت میکنند ‬

بهگزارش فارنت و به نقل از روزنامه دیلی تلگراف دانشمندان به تازگیکشفکردهاند که ماهیها با یک زبان سری متشکل از انواع صداها با یکدیگرگفتگوو مکالمه میکنند.
دانشمندان میگویند زیر آب و به دور از جاییمملو ازسکوت، پر است از صداهایی از گفتگوهای مطبوع ماهیان که در موردچیزهایمختلفی مانند جنس مخالف، وجود خطر، مسیرهای درست و چیزهای دیگر باهم صحبتمیکنند.
شاهریمان غزالی محقق دانشگاه اوکلند نیوزیلند در اینخصوص میگوید: حتی شاید ماهیگیران با شکار این ماهیها بحثهای آنها رانیمهتماممیگذارند.


ویهمچنینمیگوید: تمام ماهیها میتوانند بشنوند اما تمام آنها نمیتوانندبرای حرفزدن این صداها را که به وسیله کیسه هوای آنها و با استفاده ازنیروی زیادیایجاد میشود، تولید کنند.غزالی نتیجه تحقیقات خود را به صورتمکتوب دراختیار دیگر دانشمندان محقق در زمینه آبزیان قرار داده تا شایدامیدی بهکشف و رمز گشایی انواع مختلف مکالمات میان ماهیان باشند.
ویدر گفتگو باروزنامه نیوزیلند هرالد تاکید دارد: این اقدام آتی ماست. ما۹۹ درصد مطمئنهستیم که این صداها، صدای ماهیهاست. ما اکنون به دنبال آنهستیم که معنایاین صداها را بفهمیم.این دانشمند افزوده است: دلایل اصلیایجاد این صداهامی تواند جذب جنس مخالف، هشدار در خصوص شکارچیان وجهتیابی در اطرافصخرهها باشد.
وی برای انجام این تحقیق گروهی ازماهیان را در یک منبعدر آزمایشگاه خود قرار داده و به انها چندین هفتهبرای مقیم شدن و عادتکردن به محیط فرصت داده است و سپس با استفاده ازمیکروفونهای زیرآبی وبرخی ابزار دقیق دیگر برای ثبت لرزش آب، آنها رازیر نظر گرفته است.

اندازه کوچک : ‪96%‬‬ سایز اصلی ‎[ 620 x 480 ]‎ - برای بزرگنمایی کلیک کنید

غزالیاعلامکرده است که ماهیهای موسوم به گارنارد (نوعی ماهی با بالههایخاردار) یکیاز پرحرفترین ماهیها به حساب میآیند و از سوی دیگر ماهی کدنیز ازساکتترین ماهیها به حساب میآید و این تحقیقات نشان میدهد که درزمانتخمریزی ماهیها پر سر و صداترین روزهای خود را سپری می کنند.


فرضیهدیگردر این تحقیق این است که ماهیها از صداهای ایجاد شده توسط خودشانبرایهماهنگی در زمان تخمریزی و جفتگیری استفاده میکنند و خارج ازفصلجفتگیری شما صدایی از آنها نمیشنوید.

اندازه کوچک : ‪93%‬‬ سایز اصلی ‎[ 640 x 480 ]‎ - برای بزرگنمایی کلیک کنید

غزالیهمچنیندر تحقیق خود آورده است که ماهیهایی که با نام چشم درشت شناختهمیشوند ازتولید نوعی صدا که ظاهرا مانند کد مورس استفاده میشود برایارتباط استفادهمیکنند.


ویدرادامه از گلدفیشها هم صحبت کرده و تاکید کرده است که گلدفیش ها شنوندههایخوبی هستند اما ابدا صدایی تولید نمیکنند و بهتر است صاحبان اینماهیهااز ضربه زدن به شیشه محل زندگی آنها خودداری کنند.