سرهنگ رضا غنی لو در گفتگو با مهر افزود: دستگاههایجدید در هر 10 ثانیه 20 سی دی تکثیر می کند و افراد متخلف سی دی خام را150 تومان خریداری کرده و سی دی های تکثیر شده را هزار تومان می فروشند.در واقع در هر ثانیه یکهزار و 700 تومان سود می کنند. توزیع این سی دی هاتجارت سودآوری دارد و به همین دلیل با وجود دستگیری تعداد زیادی از مجرماندر این زمینه توسط نیروی انتظامی باز هم تولید این سی دی ها ادامه دارد.

ویبا تاکید بر اینکه نیروی انتظامی با عوامل تولید و توزیع فیلم خصوصی وخانوادگی شهروندان به شدت برخورد می کند گفت: فعالان این حوزه افراد بیخانمان و آشفته ای هستند که زندان رفتن برای آنها اهمیتی ندارد و این روشزندگی را انتخاب کرده اند که چند ماهی را در زندان و بقیه سال خارج اززندان زندگی می کنند. در واقع آنها با کلاهبرداری، مصرف مواد مخدر و یاکیف قاپی روز خود را می گذرانند.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی تهرانبزرگ در پاسخ به اینکه مجازات مجرمان تهیه و توزیع فیلمهای خصوصی و اماکنخاص مانند استخرها چقدر بازدارنده است تاکید کرد: قانونی بسیار قوی در سالقبل برای برخورد با خرید و فروش فیلمهای خصوصی که کیان خانواده و حیثیتافراد را در معرض خطر قرار می دهد تصویب شد. بر اساس این فانون در صورتیکه افرادی مسائل خصوصی مردم را به صورت شبکه ای تکثیر و توزیع کنندمجازاتی تا حد اعدام برای آنها پیش بینی شده است که مجازاتی از این بالاتروجود ندارد.

سرهنگ غنی لو با بیان اینکه مختل کنندگان امنیت روانیجامعه در ارتکاب جرایم جسورتر شده اند گفت: در حال حاضر بازدارندگی برایمجرمانی که به ارتکاب جرم عادت کرده اند مهم نیست چرا که آنها این سبک وشیوه را برای زندگیشان انتخاب کرده اند.

وی تصریح کرد: اگر تولید و توزیع این سی دی ها به صورت شبکه ای هم انجام نشود بازهم مجازات سنگینی دارد.

معاوناجتماعی پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه روزانه فناوریهای جدیدی بهبازار عرضه می شود که سرعت تکثیر سی دی ها را بالا می برد تصریح کرد:اینگونه مجرمان به دلیل ناآگاهی دچار پس افتادگی فرهنگی هستند به نحوی کهتکنولوژی به کشور وارد شده ولی فرهنگ استفاده از آن وارد نشده است.