تلسکوپ پلانک آژانسفضایی اروپا که سال گذشته توسط آژانس فضایی اروپا به فضا فرستاده شده استاولین تصویر کامل از جهان را منتشر کرد.

بهگزارشمهر، پلانک برای کشف منشاء جهان هستی به فاصله ای یکمیلیون مایلی فرستادهشده و ماموریت آن بررسی سن، محتوی و روند تکاملیجهان هستی به واسطه مطالعهبر روی بقایای به جا مانده از انفجار بزرگ است.

درماه سپتامبر سالگذشته اولین تصاویر از این تلسکوپ به زمین ارسال شد که درآن نواری ازنورهای قدیمی و کهن در میان آسمان به ثبت رسیده بود؛ اکنونپلانک تصویریکامل از آسمان را ثبت کرده است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اینتصویرآنچه که در ماورای زمین به چشم تجهیزات حساس به نور پلانک مرئی دیدهمیشوند را به تصویر کشیده است. بخش غالب این تصویر بخشهای بزرگی ازکهکشانراه شیری است. خط افقی درخشانی که از میان تصویر عبور کرده صفحهاصلیکهکشان راه شیری، جایی که زمین و خورشید در آن قرار دارند را نمایانکردهاست. همچنین در این تصویر می توان انفجارهای عظیمی از ابرهای غبارکیهانیرا نیز مشاهده کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، دانشمندان برایتحلیل وبررسی این تصویر سالها زمان صرف خواهند کرد تا شاید دریابند جهانهستیچگونه به شکل کنونی اش دیده می شود. به گفته محققان در "کالج امپریاللندن"آنچه در این تصویر دیده می شود ساختار گازی و غباری کهکشان راه شیریاست کهاطلاعات عظیمی درباره آنچه در همسایگی خورشید در حال وقوع است راآشکار میکند. در عین حال این تصویر اطلاعات زیادی از چگونگی شکل گیریکهکشانها درمقایسه با دیگر کهکشانها را در خود به ثبت رسانده است.