مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح دستاوردهای فضایی محققان ازپرتاب چند ماهواره در سال جاری خبر داد و گفت: ماهواره "رصد یک" باپرتابگر داخلی به عنوان اولویت نخست دستاوردهای بخش فضایی کشور در شهریورماه همزمان با هفته دولت به فضا پرتاب می شود.

رضا تقی پور با بیاناینکه چندین ماهواره بومی و ملی برای سال جاری در دستور پرتاب قرار گرفتهاست گفت: پیش بینی می شود با وجود اتمام امور مربوطه ماهواره "رصد یک" باپرتابگر داخلی در هفته دولت به فضا پرتاب شود.

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات با بیان اینکه پرتاب ماهواره های ملی به فضا مستلزم فراهمبودن مسائل مختلف است افزود: عواملی چون آماده سازی پرتابگر، شرایط جوی وساخت ماهواره از جمله مواردی است که در صورت مهیا شدن می توان پرتابماهواره را عملیاتی کرد.

تقی پور با بیان اینکه برای ماهواره "رصد1" تا کنون بسیاری از این عوامل انجام شده است به مهر گفت: احتمال می رودبا انجام تمامی موارد و داشتن شرایط مناسب این ماهواره به عنوان دستاوردجدید فضایی کشور در هفته دولت در مدار قرار گیرد و به فضا پرتاب شود.

رئیسسابق سازمان فضایی کشور اضافه کرد: پرتاب دیگر ماهواره های ایرانی از جملهماهواره طلوع نیز در دستور کار قرار دارد که به زودی اخبار آن از سویسازمان فضایی کشور اعلام می شود.

محمدعلی فرقانی معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران نیز پیش از این گفتهبود که چند ماهواره جدید با تلاشهای در دست انجام در نیمه دوم سال 89رونمایی خواهند شد.

به گفته وی سازمان فضایی با همکاری چنددانشگاه در نیمه دوم سال جاری از نمونه مهندسی چند ماهواره رونمایی می کندکه این ماهوارهها در کلاس ریز ماهواره قرار دارند و تمام مراحل مطالعات،طراحی و ساخت آنها توسط دانشمندان ایرانی انجام شده است.

به گفتهفرقانی طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی بزرگ "قائم" و "ایران ست" نیزاز دیگر برنامههای تدوین شده است که کار طراحی و ساخت آنها در سال جاریآغاز شده است.