تلسكوپ فضايي وايز كه دو ماهي از آغاز فعاليتش ميگذرد، موفق شده 16 سياركجديد بسيار تاريك را در اطراف زمين كشف كند كه به دليل تاريكي فوقالعاده،از ديد تلسكوپهاي زميني پنهان مانده بود.

فاطمه محمدينژاد:تلسكوپ فضايي فروسرخ وايز، چندين سيارك بسيار تاريك را كشف كرده كه پنهانيدر نزديكي مدار زمين حركت ميكنند. تاريكي بيشاز اندازه و مدار بسيار كجآنها نسبت به مدار زمين، باعث شده كه از ديد تلسكوپهاي زميني و حتيبرنامههاي كشف اجسام نزديك زمين نيز پنهان بمانند.

به گزارشنيوساينتيست، كاوشگر فروسرخ ديد گسترده يا وايز، تازهترين تلسكوپ فضاييناسا است كه آذرماه گذشته براي نقشهبرداري از كل آسمان در طيف فروسرخ بهفضا فرستاده شد و فعاليت خود را اواسط ماه ژانويه / اواخر دي آغاز كرد.

وايزدر شش هفته نخست مشاهداتش، حدود 16 سيارك ناشناخته را در نزديكي مدار زمينشناسايي كرد. از اين ميان 55 درصد، كمتر از يك دهم نوري را كه از خورشيددريافت ميكنند، بازتاب ميدهند و همين، مشاهده آنها را بسيار دشوارميكند. يكي از اين اجسام به تيرگي آسفالت تازه است كه كمتر از پنج درصدنور خورشيد دريافت شده را منعكس ميكند.

بسياري از اين سياركهايتاريك در مدارهايي به دور خورشيد گردش ميكنند كه در مقايسه با صفحهدايرهالبروج كه زمين، ديگر سيارات و اغلب سياركها درون آن حركت ميكنند،بسيار كج است. به همين دليل است كه تلسكوپهاي جستجوگر سياركها كه معمولادر صفحه زمين به جستجو ميپردازند، غالبا اين اجسام را نميبينند.

خوشبختانهاين اجسام جديد در تابشهاي فروسرخ روشن ديده ميشوند، زيرا در اين محدودهنور بيشتري را جذب كرده و گرم ميشوند. اين مسئله مشاهده آنها را برايوايز بسيار آسان ميكند.

دنبالهدارهاي قديمي
ايمي ماينزر، يكياز اعضاي اين كاوش در جي.پي.ال ناسا در كنفرانس علوم سيارهاي و قمري گفت:«بسيار عالي است كه ما تاريكترين دنبالهدارها و سياركها را كشفكردهايم.»

انتظار ميرود وايز حدود 200 جسم نزديك به زمين رامشاهده كند، اما دانشمندان بر اين عقيدهاند كه تعداد اجسام بزرگي كهقادرند به زمين آسيب برسانند، ميتواند چند دههزار عدد باشد.

ريچاردبينزل، از ام.آي.تي معتقد است سياركهاي تاريك ممكن است دنبالهدارهاييقديمي باشند كه تمام يخ خود را از دست داده و پوستهاي غيرفعال بر جايگذاشتهاند كه ديگر گردوخاكي براي ايجاد دنباله، توليد نميكند. ويخاطرنشان كرد بسياري از دنبالهدارها مدارهاي بسيار كجي دارند ودنبالهدارهاي مشاهده شده توسط فضاپيماهاي ناسا نيز سطوح بسيار تيرهايداشتهاند.

منبع : خبر آنلاين