امروزه بيشتر افراد از هاردهاي با ظرفيت بالا استفاده ميكنند. اگر شما يكهارد درايو IDE داريد ميتوانيد كاري كنيد كه بهترين كارايي را از آن داشتهباشيد. همان طور كه ميدانيد اين هاردها ازدسترسي DMA پشتيباني ميكنند. DMAبه هارد اين امكان را ميدهد كه در هنگام كار با برنامه هاي مختلف فشاركمتري به حافظه سيستم وارد آيد و قسمتي از هارد به كمك حافظه ميايد. بااين كار سرعت كار و كارايي هارد بسيار بالا ميرود همچنين فشار وارد بر CPUرا نيز كاهش ميدهد.

براي فعال كردن اين قسمت ابتدا وارد Device Manager شده و در ليست گزينه IDE ATA/ATAPI Controllers را انتخاب كنيد.

پس در زير شاخه آن گزينه Primary IDE Channel را انتخاب كنيد و روي آن دابل كليك كنيد.

وارد قسمت Advanced Settings شده و در قسمت زير آن تنظيمات Device 0 و Device 1 را مشاهده كنيد.

اگر جلوي Transfer Mode عبارت PIO Only نوشته شده بود از طريق ليست كشويي آن را به DMA if available تغيير دهيد و روي OK كليك كنيد.


حال همين مراحل را براي Secondary IDE Channel نيز تكرار كنيد.

سپس در صورت نياز سيستم خود را Restart كنيد.

خيليها فكر ميكنند كه با انجام همين مراحل كار تمام ميشود. اما در اينجا يكنكته ظريف ديگر نيز وجود دارد كه بايد رعايت شود. در كانالهاي IDE قسمتيوجود كه UDMA/66 ناميده ميشود. اين گزينه در حالت معمول غير فعال است. بافعال كردن اين قسمت ميتوان كارايي DMA را بسيار بيشتر كرد.

براي فعال كردن اين قسمت مراحل زير را دنبال كنيد:

ابتدا از طريق Run وارد Regedit شده و كليد زير را بيابيد:


HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/Class/4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318

سپسدر صفحه سمت چپ به دنبال کليد Enableudma66 بگرديد سپس به آن مقدار يک رااختصاص بدهيد. اگر وجود نداشت يک کليد از نوع DWORD به همان نام بسازيد وبه آن مقدار 1 را براي فعال سازي اختصاص دهيد (براي عيرفعال کردن ميتوانيد از مقدار صفر استفاده کنيد).

عصر ایران