ایسنا: فيلم «هيولاها» به كارگرداني «گرث ادواردز»، به لطف توجه فوقالعاده سينما دوستان به آثار علمي – تخيلي مورد توجه قرار گرفت.

گرتادواردز كه نامزدي جايزهي امي را براي بهترين جلوههاي ويژه در كارنامهخود دارد، اينبار در نقش كارگردان ظاهر ميشود و تجربياتش را در ساختفيلمي كمهزينه و پرسود به كار ميگيرد.

باوجود حضور ضعيف بازيگران اين اثر و محتواي نه چندان غني آن، اين فيلم توانست نظرها را به سوي خود جلب كند.

اكران فيلم «هيولاها» در روز هالووين ميتواند سروصداي زيادي به پا كند.

داستانفيلم از اين قرار است كه يك كاوشگر سازمان ناسا به دنبال واردكردن يك مادهارگانيك فرازميني به زمين باعث ميشود اين ماده هنگام ورود به جو زمين درفضاي آسمان آمريكاي شمالي پخش شود. پس از شش سال خبري مبني بر آلودگينواحي واقع در ميان جنوب مكزيك و ايالات متحده منتشر ميشود. پس از انتشاراين خبر ارتش هر دو كشور دستبهدست هم ميدهند تا مانع از رشد و گسترشموجوداتي عجيب كه بر اثر آزادشدن آن ماده فرازميني به وجود آمدهاند، شوند.

دراين ميان يك عكاس كه ميكوشد اخبار اين حادثه را پوشش دهد، در پي همراهيكردن دختر رئيسش به سوي مرز ايالات متحده، به اصل ماجرا پي ميبرد.

قضيه فيلم «هيولاها» علاوه بر اقتباس از فيلم «منطقه 9»، آثاري چون «سرزمين شبدرها» و «آناكوندا» را در ذهن تداعي ميكند.

گرث ادواردز در اين فيلم تمام استعداد خود را در بهوجودآوردن صحنهها و موقعيتهاي بكر به كار بسته است.

وي در به تصوير كشيدن اوضاع زندگي در منطقهي آلوده و مسموم و ديگر صحنههاي فيلم هنرمندانه عمل كرده است.

تنهاايراد اين اثر شخصيتپردازي ضعيف و اجراي كمرنگ بازيگران است. با وجودصحنههاي رومانتيك در فيلم كه ميان عكاس داستان و دختر رئيسش اتفاقميافتد اين دو بازيگر نتوانستند نقش زوج اين فيلم را به روشني ايفا كنند