ایرنا: فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت: افراد خوش حجاب در قالب اجراي طرحهاي جديدگسترش حجاب وعفاف نيروي انتظامي تجليل مي شوند.

سردار سرتيپ دوم پاسدار"حسن کرمي" افزود: بخش قابل توجهي از حل مشکل بدحجابي در گرو اجراي برنامه هاي فرهنگي است.

ويافزود: دورجديد فعاليت پليس امنيت اخلاقي باهمکاري ستاداحياء امربه معروفو نهي از منکر استان با هدف ترويج فرهنگ تذکر لساني و برخورد ريشه اي بابدحجابي از طريق توسعه فرهنگ حجاب و عفاف انجام خواهد شد.

فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت: در همين راستا دو طرح "ريحانه النبي " و "تجليل از خوش حجابها " در استان اجرا مي شود.

سردارکرمي گفت: طرح ريحانه النبي توسط موسسه اي به همين نام که دفتر مرکزي آندر قم واقع شده است به اجرا درمي آيد و در قالب آن تعدادي از بانوان موسسهياد شده با هماهنگي آموزش و پرورش به دبستانهاي دخترانه مي روند تا فوايدحجاب و پيامدهاي بدحجابي را براي دانش آموزان تشريح کنند.

وي افزود:اين طرح با اجراي مسابقاتي در زمينه فرهنگ حجاب در مدارس، حجاب را در ميان دختران نوجوان ترويج مي کند.

فرماندهانتظامي استان اصفهان در باره طرح "تجليل از خوش حجابها"نيز گفت: بر اساساين طرح که با همکاري بانوان طلبه و بسيجي انجام مي شود به دختران 10 تا15 ساله که هنگام حضور در سطح شهر از حجاب مناسب برخوردار باشند جوايزياهدا مي شود.

کرمي افزود: براي دختراني که در پوشش اين طرح قرار مي گيرند به مناسبت هاي مختلف در طول سال بسته هاي فرهنگي مختلف ارسال مي شود.

ويخاطر نشان کرد: اجراي موفق طرح هاي فرهنگي در زمينه مقابله با معضلبدحجابي نيازمند همکاري همه جانبه کليه دستگاه هاي استان همچون استانداري،اداره کل فرهنگ و ارشاد و سازمان آموزش و پرورش است.