جام جم آنلاين: صاحب يك خواربارفروشي پس از دريافت5 ميليارد تومان وام ، وقتي از پرداخت نكردن اقساط بدهي 8 ميليارد توماني(با احتساب سود) به بانك خودداري كرده بود ، دستگير شد.

سرهنگ روحي، رئيس پليس آگاهي استان مازندران در اين باره گفت: چندي پيش نمايندهحقوقي يكي از بانكهاي شهرستان آمل با در اختيار داشتن دستور قضايي بهپليس آگاهي مراجعه و عنوان كرد، در سالهاي 85 و 88 فردي كه خود را مدير 2شركت با نامهاي شركت نوين تاپ و نوين تجارت معرفي ميكرد، با حضور در يكياز شعبههاي بانك طي چند مرحله براي توسعه فعاليت تجاري خود 5 ميلياردتومان وام مضاربهاي دريافت كرد اما پس از سررسيد وامها ـ در حالي كه ويبا احتساب سود وام بايد 8 ميليارد تومان به بانك پرداخت ميكرد ـ متواريشده است.

تشكيل تيم ويژه

رئيس پليس آگاهياستان مازندران افزود: پس از شكايت نماينده حقوقي بانك، پرونده به صورتويژه در دستور كار ماموران اداره مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي قرارگرفت و تحقيق در اين زمينه آغاز شد. روحي يادآور شد: بررسيهاي اوليهكارآگاهان مبارزه با جرايم اقتصادي نشان داد كه دريافتكننده وام، صاحبيك مغازه خواربار فروشي بوده كه با ثبت 2 شركت كاغذي، به بهانه توسعهفعاليت تجاري با جلب نظر كارشناس بانك، اموال غيرمنقول را كه كمتر از يكميليارد تومان ارزش داشته، به عنوان ضمانت ارائه كرده است.

دستگيري متهم

سرهنگروحي تصريح كرد: پس از بررسي و تحقيق مشخص شد مرد خواربارفروش با دريافت 5ميليارد تومان متعهد شده است 8 ميليارد تومان در قالب اقساط به بانكپرداخت كند كه تاكنون هيچ قسطي بابت بدهي خود پرداخت نكرده است.

روحياضافه كرد: با جمعبندي اين اطلاعات، جستجوي گسترده براي شناسايي ودستگيري متهم آغاز و سرانجام 6 تيرماه وقتي متهم تحت تعقيب در ساعاتپاياني شب از مخفيگاه خود خارج شده بود، بلافاصله از سوي كارآگاهان مبارزهبا جرايم اقتصادي دستگير شد. تحقيق از متهم در پليس آگاهي ادامه دارد.

دستگيري زمينخواران 3 ميليارد توماني

گزارشديگري حاكي است 2 جاعل حرفهاي كه با معرفي خود به عنوان مالك يك قطعهزمين، 3 ميليارد و 600 ميليون تومان از خريداران كلاهبرداري كردهاند، تحتتعقيب پليس قرار گرفتند. تحقيق درباره اين پرونده نيز زماني آغاز شد كه يكمالباخته با شكايت از 2 مرد كلاهبردار در شعبه 5 دادسراي ناحيه 5 خواستاردستگيري متهمان شد.

وي در ارتباط با شكايت خود به بازپرس موسويگفت: چندي پيش در يك مهماني با فردي كه خود را رسول معرفي و عنوان ميكردمدير يك شركت بزرگ است، آشنا شدم.

شاكي افزود: پس از آشنايي با اينفرد، او گفت قصد فروش 3 قطعه زمين در غرب تهران را دارد كه در ادامه و پساز توافق با پرداخت 3 ميليارد و 600 ميليون تومان به وي، ملك را از وي وفردي كه او را شريك خود معرفي ميكرد خريدم و 2 روز بعد وقتي به سراغ ملكرفتم، متوجه شدم 3 قطعه زمين خريداري شده متعلق به فردي است كه در خارج ازكشور زندگي ميكند و مرد شياد با جعل اسناد مرا فريب داده و با اين شيوهكلاهبرداري كرده است.

در پي اين شكايت، پرونده به پليس آگاهي ارجاع شد. اقدامات پليس براي دستگيري 2 كلاهبردار فراري آغاز شده است.