وزیرارشادحضور خواننده های رژیم گذشته در کشور را منوط به عدم اجرای کنسرت دررژیمصهیونیستی دانست و در عین حال یادآور شد که آنها باید درخواست دهندتا موردبررسی قرار گیرد و به کشور بازگردند.

به گزارش سرویس اجتماعی«فردا»در ادامه اظهار نظرهای مسئولان درخصوص ورودخوانندگان لس آنجلسی به کشورسید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همتوضیحاتی را در این خصوص دادهاست. چند روز بعد از اینکه حسینی توضیحاتخود درباره شرایط ورود خوانندگانلس آنجلسی به ایران را در حاشیه جلسههیات دولت به خبرنگار روزنامه تهرارنامروز داد، حبیب محبیان یکی از همینخوانندگان حاضر در کشور برای اولین بارگفتگوی مفصلی کردبا یکی ازروزنامهها.

گفتگو با وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی درباره موضوع خوانندگان لس آنجلسی و شرایط ورود آنها به کشور را در زیر بخوانید

چندي است كه تعدادي از خوانندگان زمان رژيم گذشته در كشور حضور يافتند. آيا اطلاع داريد و واكنش شما به اين حضور چيست؟

بههرحال اين رفت و آمدها روال خود را دارد. آنهايي كه مسئله خاصينداشتهباشند ميتوانند درخواست دهند و به كشور بازگردند اما بايد بهصورتموردياين موارد را بررسي كرد و امكان بررسي كلي در مورد ورود آنها وجودندارد.

پس راه ورود خوانندگان زمان طاغوت به كشور باز است؟

كسانيكه سوابق نامناسبي نداشته اند، احتمالا مشكلي براي ورود به ايرانندارنداما آنهايي كه داراي جرم هستند نبايد توقع بازگشت به ايران راداشته باشند.

چه اقداماتي از سوي ايران جرم تلقي ميشود كه شايد مانع ورود برخي خوانندگان به كشور شود؟ خوانندگي در كشورهاي ديگر جرم است؟

مواردزياد است و به عنوان نمونه برخي از آنها در رژيم صهيونيستي حضوريافتند وكنسرت اجرا كردند و انتظار دارند هر وقت خواستند به كشوربازگردند. بايدبدانيد كساني كه با رژيم صهيونيستي مراوده دارند و دركشتار مردم بيگناهفلسطين نقش داشتند و همكاري كردند نبايد توقع داشتهباشند كه در ايران برايآنها فرش قرمز پهن كنند تا بازگردند.

و سايرين چه حكمي براي ورود به كشور دارند؟

كسانيكه مسئله خاصي در گذشته نداشتند مي توانند مانند هر شهروند ايرانيبه وطنبازگردند. ما ايرانيان زيادي در خارج كشور داريم كه ورودشان بهايران آزاداست و با مانعي روبهرو نميشوند. دستگاههاي امنيتي وظيفهبررسي آنها رادارند.

يعني خوانندگاني كه به كشور بازميگردند، اجازه برگزاري كنسرت را خواهند داشت؟

اينها ميتوانند موردي بيايند و درخواست بدهند تا سوابق و موضع گيريهاي آنها بررسي شود.

پس فردي مانند حبيب كه اكنون در ايران است، ميتواند درخواست مجوز دهد؟

اينها تك تك به ايران ميايند و هر كدام پرونده جداگانه دارند و پس از بررسي اين پروندهها مي توان در مورد آنها تصميمگيري كرد.

از بحث خوانندگان بگذريم. اظهارات اخير رئيسجمهور درباره حجاب چه تاثيري بر وزارت ارشاد داشت ؟

مسئوليتوزارت ارشاد را افزايش داد چرا كه در حيطه وظايف ما امورفرهنگيتاثيرگذارتر است لذا ما از تمام ابزارها استفاده ميكنيم.دستگاههاي ديگرهم در اين زمينه دخيل هستند و بايد به وظايف خود عمل كنند.

نظرشخصي شما در مورد آن موضع گيريچيست؟ با توجه به حجم گسترده انتقادات بهآن، آيا شما موافق معناي موضعگيريهاي آقاي رئيسجمهور بوديد؟

بايد بگويم كه در دولت انسجام و هماهنگي در تمام زمينهها وجود دارد.