فرشته بلوط یکی از قدیمی ترین موجودات زنده در شرقمی سی سی پی است ، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمر این درخت بایستی بیشاز 1،500 سال باشد. فرشته بلوط یکی از محبوب ترین جاذبه های توریستی درCharlestone ، کارولینای جنوبی است. طول درخت بیش از 20 متر است و قطر آننزدیک 3 متر , سایه درخت فضایی نزدیک به 1600 متر مربع را در بر می گیرد .
فرشتهبلوط یکی از قدیمی ترین موجودات زنده در شرق می سی سی پی است ، به اعتقادبسیاری از کارشناسان عمر این درخت بایستی بیش از 1،500 سال باشد. فرشتهبلوط یکی از محبوب ترین جاذبه های توریستی در Charlestone ، کارولینایجنوبی است. طول درخت بیش از 20 متر است و قطر آن نزدیک 3 متر , سایه درختفضایی نزدیک به 1600 متر مربع را در بر می گیرد .