محققان ژاپنى معتقدند كارمندانى كه روزانه بيش از 5 ساعت پشت ميز مى نشينند گرفتار عوارضى مانند خواب آلودگى و اضطراب مى شوند و اين دو مورد زمينه را براى دردهاى عضلانى و يا پرخورى فراهم مى آورند.

وانگهى كارمندان پشت ميزنشين هم كه رژيم مى گيرند همگى يك مساله مشترك دارند و آن اين كه چگونه ممكن است در حالى كه تمام روز در برابر كامپيوتر نشسته اند وزن خود را كاهش دهند؟


با همه اين حرف ها كنترل وزن به سادگى يك معادله رياضى است. براى كاهش وزن شما بايد بيشتر از آنچه كه كالرى به دست مى آوريد آن را بسوزانيد. وقتى شما پشت ميز نشسته ايد و تمايل به خوردن داريد معادله اى كه براى حل آن سرسختانه مى كوشيد با شكست روبه رو مى شود.

توصيه ها

- در مورد وعده هاى بين غذايى دقت كنيد: بيشتر ما در حالى كه پشت ميز نشسته ايم تمايل به خوردن داريم. اگر شما يكى از اين افراد هستيد آماده باشيد. در كنار خود، غذاهاى سالم داشته باشيد تا مجبور به خريد مواد غذايى آماده از بيرون نشويد. مواد خوراكى را در كنار خود نگهدارى نكنيد، بلكه آن را در جايى در يك قفسه دور از دسترس خود قرار دهيد.

- بنوشيد: به همين ترتيب اگر آب در دسترس شما باشد، به راحتى تا پايان روز 7-8 ليوان آب مصرف مى كنيد. بنابراين يك بطرى يا ليوان آب تازه تمام روز در كنار خود داشته باشيد.

- برنامه ناهار: يك پيشنهاد اين است اگر مى توانيد جلوى اشتهايتان را بگيريد و نيمى از ناهار خود را حدود ساعت 11 و نيمى ديگر را حدود ساعت 3-4 بخوريد.
پيشنهاد ديگر اين كه از غذايى كه خيلى دوست نداريد استفاده كنيد تا اشتهاى شما برانگيخته نشود و باز يك پيشنهاد ديگر اين كه غذاى خود را از منزل به محل كار ببريد.

- حركت كردن: اگر 10 دقيقه هم فرصت داريد سعى كنيد در اين زمان ورزش كنيد. هر وقت كه مى توانيد بلند شويد و حركت كنيد. سعى كنيد ناهار خود را در جايى دورتر از محل كار خود بخوريد و به جاى رانندگى راه برويد.
به جاى اينكه به همكاران خود e-mail بزنيد يا تلفن كنيد، حضورى با آنها تماس بگيريد، به جاى آسانسور از پله ها استفاده كنيد و تا مى توانيد خودروتان را دورتر از محل كار پارك كنيد.