فارس: سرويس اخبار گوگل يا Google News باز هم دستخوش تغييراتي شده و امكانات تازه اي به آن اضافه شده است.

ايناولين بار است كه از سال 2002 بدين سو سرويس اخبار گوگل به طور اساسيمتحول مي شود. اين سرويس حاوي سرخط اخبار سايت ها و خبرگزاري هاي مختلفاست كه در دسته هاي مختلف طبقه بندي مي شوند.

مهم ترين مزيت اينسرويس افزايش تعداد مراجعان به وب سايت هاي خبري است اين سايت هر ماه يكميليارد بازديدكننده را روانه وب سايت هاي مختلف مي كند تا اخبار متنوعيرا از منابع مختلف مطالعه كنند. شخصي سازي اين سرويس بر حسب نيازهايكاربران مهم ترين علت اعمال تغييرات تازه عنوان شده است.

يكي ازمهم ترين بخش هاي اضافه شده اخبار براي شما يا news for you نام دارد و بهكاربران امكان مي دهد تا با مشخص كردن ميزان علاقه خود به اخبار بخش هايمختلف، ترتيب و چينش آنها را مشخص كنند.

تسهيل به اشتراك گذارياخبار، امكان دسته بندي دقيق تر اخبار و مشخص كردن تعداد آنها در هر بخشاز جمله امكانات تازه سرويس اخبار گوگل است.

كاربران همچنين ميتوانند از اين پس مشخص كنند كه اخبار از كدام منابع خبري براي آنها انتخابشده و به نمايش درآيد. درجه بندي منابع خبري بر اساس علاقه كاربر به آنانامكان مي دهد تا به اخبار بر حسب سليقه خود دسترسي پيدا كنند.