اتصال بیسیم تلفنهای همراه به شبکه اینترنت حجم بالایی از توان دستگاهرا به خود اختصاص میدهد. مایکروسافت قصد دارد با نپمن در کنار کاهش بارترافیکی شبکه، عمر باتری تلفنهای همراه را نیز افزایش دهد.

محبوبهعمیدی: تحقیق مشترکی که توسط شرکت مایکروسافت و تعدادی از محققان دانشگاهتگزاس انجامشده نشان میدهد علت اصلی مصرف بالای باتری تلفنهای همراه وسایر ابزارهای الکترونیک قابلحمل حین اتصال بیسیم آنها به شبکهاینترنت، اشکالاتی است که در پروتکل Power Saving Mode آنها وجود دارد.این مشکلات نرمافزاری میتواند مصرف باتری تلفنهای همراه را حین استفادهاز اتصال بیسیم تا 60 درصد و گاهی دوبرابر افزایش دهد.

به گزارشتکنولوژیریویو، این تیم تحقیقاتی کار را با بررسی مصرف باتری در مدلها وتلفنهای همراه ساخت شرکتهای گوناگون آغاز کرده است. به عنوان مثال اتصالبیسیم، مصرف باتری در بعضی از گوشیهای همراه اچ.تی.سی را تا سهبرابرافزایش خواهد داد.

رانزر که از محققان همکار این پروژه استمیگوید: «با وجود نرمافزارهای کاهش مصرف انرژی حین اتصال بیسیم، مصرفبیرویه انرژی کمی عجیب به نظر میرسد. پروتکل کنونی در هنگام اجرا بامشکلات متعددی مواجه است که از میان آنها میشود به اتلاف انرژی در هنگامستآپ دستگاه اشاره کرد. از طرف تنظیم زمانهای استراحت دستگاه توسط اینپروتکل در هنگام انتظار دریافت اطلاعات بیسیم تنها زمانی کارایی دارد کهتلفن همراه فرد تنها دستگاه استفادهکننده از این اتصال باشد».

«بعضیتلفنهای همراه مانند سری آیفون زمان انتظار بسیارکوتاهی دارند و همینباعث میشود زمانی که داده قابلیت انتقال پیدا کرد، دستگاه در حالتاستراحت باشد. بارها و بارها نیازمند انتظار برای دانلود شود و علاوه برباتری دستگاه، منابع شبکه را نیز هدر دهد. پوشش اتصال بیسیم دارد فراگیرمیشود و مطمئنا کاربردهای متعددی پیدا خواهد کرد. ما به کاهش مصرفباتریها، استفاده بهتر از منابع شبکه و بهبود شرایط دریافت فایلها حیناتصال بیسیم نیاز داریم».

این تیم برای بهبود شرایط فعلی سیستمیرا طراحی کرده که NAPman نامیده میشود. این سیستم فارغ از وجود یاعدموجود پروتکل «حالت ذخیره انرژی» در تلفنهای همراه نهتنها به آنهااجازه میدهد تا زمان آمادگی کامل دادهها برای دریافت استراحت کنند بلکهبا کنترل این ابزارها پس از یک بازه زمانی مشخص از عدم ارسال اطلاعات حیناستراحت گوشی مطمئن خواهد شد.

از طرف دیگر این سیستم امکان دسترسیمجازی گوشی را به سرویسدهندگان متعدد اتصال بیسیم فراهم خواهد کرد و درنتیجه مانع از هدرشدن توان دستگاه حین ترافیک بالای انتقال اطلاعات خواهدشد.

رایزر و همکارانش که هفته گذشته به معرفی نپمن در کنفرانسMobiSys پرداختهاند، امیدوارند این سیستم بخشی از آینده اتصال بیسیمباشد. آنها مذاکره بر سر نپمن را با چندین سرویسدهنده خدمات بیسیم بهزودی آغاز خواهند کرد.