لوئيس ايناسيولولا داسيلوا رئيسجمهور برزيل به همه ثابت كرده است كهميتوان با انتخاب لباس مناسب كه دوخت خوبي دارد به آساني بسياري ازكمبودها و نواقص ظاهري بدن را پوشاند. اغلب لباسها و كتهاي او سه دكمهاست و علاوه بر اين او بندرت دكمههاي كت خود را باز ميگذارد تا به اينترتيب برآمدگي شكمش خيلي به چشم نيايد.

از گذشتههاي دور چگونگيانتخاب لباس و سبك لباس پوشيدن افراد مشهور و بخصوص رهبران سياسي دنيا ازاهميت بسيار زيادي برخوردار بوده است و به اين ترتيب برخي از رهبران وسياستمداران توانستهاند با پوشيدن لباسهاي خاص و منحصر به فرد مد جديديرا در كشور خود به وجود آورند كه حتي گاهي مورد توجه رهبران سياسي ديگركشورهاي دنيا قرار گرفته است.

به گزارش بولتن، براساس بررسيها ونظرسنجيهاي كارشناسي انجام شده در سطح دنيا كيم يونگ ايل نخستوزير كرهشمالي به عنوان يكي از بدلباسترين رهبران سياسي دنيا شناخته شده است. اوهميشه يك لباس خاكي رنگ ساده به تن دارد و كفشهايي با پاشنه بلند ميپوشدتا كمي قد بلندتر ديده شود، اما معمولا لباسهاي او يكي دو سايز كوچكتراز اندازه واقعي خودش است كه اين موضوع نيز مزيد بر علت شده و او رابدتيپتر نشان ميدهد.

اين در حالي است كه نيكلاس ساركوزيرئيسجمهور فرانسه در انتخاب لباس دقت زيادي دارد و كت و شلوارهايي راانتخاب ميكند كه با اندامش تناسب داشته و عيب و ايرادهاي ظاهري او راميپوشاند.

كلنل معمر قذافي كه بيش از 4 دهه است بر كشور ليبيحكمراني ميكند عادتهاي نامتعارفي دارد كه در ميان آنها عادت به پوشيدنلباسهاي عجيب و غريب بيش از ديگر عادتهايش موجب شهرت او شده است. رهبرليبي معمولا يك پارچه شال مانند رنگي روي لباسش مياندازد و به تبعيت ازرسوم قديمي آفريقايي لباس باديهنشينها را كه از جنس پوست حيوانات است بهتن ميكند. اگرچه او بر اين باور است كه سياست عرصه نمايش است، امامتاسفانه قدري ابتكار به خرج ميدهد و مدهاي غربي و شرقي را بر اساسنظريات شخصي خودش در هم ميآميزد تا به اين ترتيب با ظاهري متفاوت درمقايسه با ديگر سياستمداران در مجامع رسمي حاضر شود.

لوئيسايناسيولولا داسيلوا رئيسجمهور برزيل به همه ثابت كرده است كه ميتوان باانتخاب لباس مناسب كه دوخت خوبي دارد به آساني بسياري از كمبودها و نواقصظاهري بدن را پوشاند. اغلب لباسها و كتهاي او سه دكمه است و علاوه براين او بندرت دكمههاي كت خود را باز ميگذارد تا به اين ترتيب برآمدگيشكمش خيلي به چشم نيايد.

او بسيار خوب لباس ميپوشد و دريافته استكه رئيسجمهور بودن مستلزم اين است كه به گونهاي در جوامع عمومي ظاهر شودكه بتواند مورد توجه جناحهاي سياسي مختلف كشور قرار گيرد.

از سويديگر فيدل كاسترو از جمله رهبران سياسي است كه در سن 80 سالگي عليرغم اينكه در گذشته به پوشيدن لباسهاي نظامي علاقه خاصي داشت به پوشيدن لباسهايورزشي علاقهمند شده است.

او از طرفداران پرو پا قرص مارك آديداساست تا جايي كه وقتي در سال 2006 تحت عمل جراحي قرار گرفت در بيمارستان ازپوشيدن لباسهاي بيمارستاني خودداري كرد و به جاي آن پوشيدن لباسهايورزشي آديداس را انتخاب كرد. اگرچه ممكن است چنين تغييري در سبك لباسپوشيدن اين سياستمدار جالب به نظر برسد، اما همين موضوع سبب شده است تانام فيدل كاسترو نيز در فهرست اسامي بدلباسترين رهبران سياسي دنيا قرارگيرد.

خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو، رئيسجمهور اسپانيا از جملهخوشلباسترين سياستمداران دنياست. او در عين حال كه بسيار ساده به نظرميرسد، اما اغلب كت و شلوار كلاسيك و پيراهني به رنگ سفيد به تن دارد وهمين حفظ سادگي رمز موفقيت او در شيكپوشي است. او به ندرت با لباسغيررسمي در جاهاي مختلف حضور پيدا ميكند، اما حتي زماني كه با لباسيغيررسمي او را ميبينيد نيز احساس ميكنيد كه او بسيار رسمي لباس پوشيدهاست. بسياري از كارشناسان دنياي مد و لباس بر اين باورند كه او ميتواندعنوان شيكپوشترين و خوشلباسترين رهبر سياسي دنيا را از آن خود سازد.

اگرچهلباسهايي كه زاپاترو ميپوشد از نظر ظاهري بسيار ساده و عاري از هرگونهزرق و برقي هستند اما حفظ تناسب بين آنها و همچنين دوخت مناسب اين لباسهاسبب شده است كه او نمونه بارزي از يك فرد خوشتيپ و خوشلباس باشد.

گوردونبراون از اعضاي حزب كارگر انگليس نيز كه پس از استعفاي تونيبلر به عنواننخستوزير اين كشور منصوب شد برخلاف تونيبلر كه يكي از سياستمدارانخوشلباس به شمار ميرفت، همواره با ظاهري آشفته و نامنظم در جلسات رسميحاضر ميشد و همين موضوع سبب شده بود تا نام گوردون براون هم در فهرستبدلباسترين رهبران سياسي دنيا قرار گيرد.