محققان امریکایی از کشف سلاحی خبر دادند که قدمتی 10 هزار ساله داشته و به دلیل قرار گرفتن در قالبی یخی همچنان سالم بوده است.

اینسلاح نیزهای شکل که در پارک ملی یلواستون امریکا به دست آمد و پس از گذشت10 هزار سال بر اثر ذوب شدن پوشش یخی خود نمایان شده بود از چوب درخت فاندرست شده شباهت زیادی به شاخههای نی داشت.

از نکات جال توجه درخصوص این سلاح قدیمی کشف آن در سال 2007 و انتشار اطلاعات مربوز به آن درحال حاضر است که پرسشهایی را در بین محافل علمی به وجود آورد.

کریگلی، محقق دانشگاه کلورادو، در خصوص این تاخیر اظهار داشت،هدف محققان وپژوهشگران اطمینان حاصل کردن از قدمت دقیق این ابزار باستانی بوده زیراسالم ماندن آن بر اثر یخزدگی، تردیدهایی را در مورد قدمت و عمر آن بهوجود آورده بود.

وی همچنین اشاره کرد، امروزه به دلیل گرم شدن زمینو ذوب شدن کوههای یخی و یخچالها، آثار متعددی همچون گیاهان و لاشهحیوانات پیش از تاریخ نیز از پوشش یخها بیرون آمده اند.