فارس: گرایش به جامعهگریزی، تنوعطلبی جوانان،مسئولیتگریزی، ترس از طلاق و شکست در زندگی آینده، ترس از خیانت همسر،رواج مردسالاری و زنسالاری و رقابت بین آنها، مهمترین دلایل اجتماعیهستند که تمایل جوانان را به ازدواج کاهش میدهند.

حسین باهر گفت:دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی در بالا رفتن سنازدواج جوانان تأثیرگذار است. وی افزود: بررسیهایی در رابطه با دلایلتأخیر ازدواج جوانان در ایران انجام دادم که 40 دلیل گردآوری شد.

این روانشناس درباره عوامل اقتصادی موثر بر بیمیلی جوانان برای ازدواجعنوان کرد: مشکلات اقتصادی، مسکن، تهیه وسایل زندگی، مهریه سنگین، بیکاری،رفاه زدگی برخی از جوانان و فقر خانوادگی، از مهمترین دلایل اقتصادی موثردر تأخیر ازدواج جوانان است. باهر، فقر مالی خانوادهها در تأمین امکاناتازدواج فرزندانشان را از عوامل موثر در تأخیر ازدواج دانست و اظهار داشت:مادی بودن قوانین مانند زندانی شدن جوانانی که قادر به پرداخت مهریهنیستند موجب ترس آنها از ازدواج میشود.

این استاد دانشگاه شهیدبهشتی هزینههای سنگین عقد و عروسی را در تأخیر ازدواج موثر دانست و پخشفیلمهای مختلف در برنامههای ماهوارهای را موجب الگوبرداری جوانان ازفرهنگ غرب دانست و بیان کرد: در اثر گرایش جوانان به این فرهنگ، زندگیمجردی و بیمیلی به ازدواج در جامعه رشد مییابد. وی درباره مسایل فرهنگیکه سن ازدواج را بالا میبرد، عنوان داشت: ادامه تحصیلات به ویژه توسطدختران، مدرن شدن زندگی، الگوپذیری جوانان از غرب و تمایل آنها به زندگیمجردی، تزلزل ارزشهای سنتی و مهاجرت فرهنگی، از مهمترین دلایل فرهنگیبرای بالا رفتن سن ازدواج است.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی درکنکردن تفاوتهای زن و مرد و رسیدن به کمال معنوی از طریق ازدواج را یکیدیگر از عوامل تأخیر در ازدواج دانست و با اشاره به ناهنجاریهای موجود درخانواده تصریح کرد: شکست والدین در زندگی و درگیریهای مداوم آنها موجبعدم تمایل آنها برای ازدواج فرزندانشان میشود.

این روانشناسدرباره مسایل اجتماعی و اخلاقی که موجب عدم تمایل جوانان به ازدواجمیشود، بیان کرد: گرایش به جامعهگریزی، تنوعطلبی جوانان،مسئولیتگریزی، ترس از طلاق و شکست در زندگی آینده، ترس از خیانت همسر،رواج مردسالاری و زنسالاری و رقابت بین آنها، مهمترین دلایل اجتماعیهستند که تمایل جوانان را به ازدواج کاهش میدهند.

وی مداخلهخانوادهها در زندگی جوانان را یکی دیگر از دلایل بالا رفتن سن ازدواجدانست و افزود: اعتیاد برخی از جوانان به مواد مخدر نیز موجب ترس بسیاریاز دختران از ازدواج میشود. این استاد دانشگاه شهید بهشتی کاهش قبح دیرازدواج کردن را نسبت به گذشته موجب بالا رفتن سن ازدواج دانست و اظهارکرد: در گذشته دیر ازدواج کردن امر ناپسندی بود اما امروزه این موضوع بهیک امر بسیار عادی در جامعه تبدیل شده است.

باهر، افسردگی واضطراب، بیتوجهی به مسایل دینی، ترس از تعهد متقابل را در تأخیر ازدواجموثر دانست و با اشاره به تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج برای برطرفکردن نیازهای جنسی، گفت: هدف اصلی از ازدواج باید رسیدن زن و مرد به کمالباشد همچنین رواج بیبند و باری و مبهم بودن آینده جوانان در کاهش ازدواجموثر است.