از زمان هاي خيلي قديم مي گفتند كه اهرام مصر محتوي اسرار بزرگي است وليتا اين اواخر كسي از اين اسرار اطلاع نداشت و فقط به تازگي و آن هم به طورمحدود به آن راه يافتند . بزرگ ترين هرم مصر ( ساكاره ) كهن ترين بنايسنگي جهان است كه در سال 2600 قبل از ميلاد ساخته شده است . در سمت غربرود نيل بيش از 80 هرم كشف شده است . نصف النهار هرم « كهــؤپس » يعني خطيكه از شمال مي آيد و از هرم مي گذرد و به جنوب ختم مي شود بهترين نصفالنهار كرهً زمين مي باشد از اين حيث كه زيادتر از خشكي مي گذرد . اگر مامنطقهً سكونت نوع بشر را در كرهً خاك به دو قسمت نماييم مي بينيم كه نصفالنهار مزبور از وسط آن دو قسمت مي گذرد و هرگاه ارتفاع اين هرم را ضرب دررقم يك ميليون بكنيم به طرزي عجيب و دقيق فاصلهً كرهً زمين تا خورشيد بهدست مي آيد .

منجمين امروز حساب كرده اند كه طول شعاع كرهً زمين ازقطب شمال يا قطب جنوب شش ميليون و سيصد و پنجاه و شش هزار و پانصد و بيستويك متر است و اين عدد همان ذراع مقدس مصري است كه ضرب در رقم ده ميليونكرده باشند يعني ذراع مقدس كه واحد مقياس طول در مصر قديم براي ساختماناهرام بوده « 6356521/0 » متر طول داشته است . حال اگر ما يكي از اضلاعاين هرم را به وسيله ذراع مقدس اندازه بگيريم تا بدانيم جند ذراع است طولسال آسماني به دست مي آيد . مقصود از سال آسماني عبارت از مدتي است كهخورشيد در آسمان طي مي نمايد تا به جاي اول مراجعت كند .

اينك اگركرهً مقدس را كه جزيي از ذراع مقدس است ضرب در رقم صد ميليون بكنيم خط سيركرهً زمين در فاصلهً بيست وچهار ساعت گرد محور خود به دست مي آيد . اينمحاسبه به قدري دقيق است كه با متر امروزي نمي توان آن طور اندازه گرفت .هنگامي كه هرم « كهــؤپس » را مي ساختند مدخل هرم مقابل ستارهً قطبي بودهولي اكنون شش هزار سال تغيير كرده اما بعد از نوزده هزار سال و كسري بازهم ستارهً قطبي مقابل مدخل هرم قرار خواهد گرفت زيرا در هر بيست و پنجهزار و هفتصد و نود و شش سال ، ستارهً قطبي به جاي اول بر مي گردد . بهقــــول « آبه مورو » دانشمند معاصر، تمام اكتشافات علمي و جديد ما در هرم« كهــؤپس » موجود است منتها براي ادراك آنها بايد به ذراع مقدس پي برد ودانست كه هر يك از ابعاد اين هرم و مشخصات ساختمان آن چه معنايي دارد .


اگرمقداریآب چند هفته در هرم قرار گیرد به آبی فعال با خواص عجیب تبدیل میگردد.برای مثال، اگر آب آلوده باشد بعد از این مدت کاملا ضد عفونی میشود. دستدختر چهارده ساله که در حادثه ای به شدت آسیب دیده بود، بعد ازسی دقیقهقرار گرفتن در این آب از درد افتاد و بعد از دو روز بهبود پیداکرد. خانمیبه نام پتی با استفاده مکرر از این آب چهره ای جوان و شاداب تریافته است.کنی هیل گیاهی را به مدت پنج روز بدون آب داخل هرمنگهداری کرد، زمانی کهگیاه را کاملا تازه و شاداب بود از هرم خارج کردبلافاصله پژمرده شد.

اگربذر گوجه فرنگی داخل هرم کشت شود و سپس نشای آن در بیرون کاشته شود محصولآن چند برابر بوته های مشابه می شود. شیرکه به سرعت فاسد می شود بیسش ازیک هقته در هرم سالم و قابل استفاده باقیمی ماند اما در غلظت آن تغییراتیحاصل می شود. این امر دو شرکت بزرگایتالیایی و فرانسوی را بر آن داشته استکه پاکتهای مقوایی شیر را در بهصورت هرم به بازار عرضه کنند.

گوشتدر داخل هرمهایی با ابعاد اهرام مصر و یا متناسب با آنها، با وجود آنکه دوسوم از آب خود را از دست می دهد هرکز فاسد نمی شود. آزمایشهای مکرر نشانداده که تیغ صورت تراشی در داخل هرم تیز تر می شود! چنانکه گاهحتی تا 200بار می توان از یک تیغ برای اصلاح کردن صورت استفاده کرد. به شکل بالانگاه کنید که در آن بزرگترین هرم از مجموعه اهرامGiza خیلی ساده کشیده شدهاست.

مثلث قائم الزاویه ای که با نسبت های این هرم شکل گرفته شدهباشد به مثلث قائم مصری یا Egyptian Triangle معروف هست و جالب اینجاست کهبدانید نسبت وتر به ضلع هم کف هرم معادل با نسبت طلایی یعنی دقیقا"1.61804 می باشد. این نسبت با عدد طلایی تنها در رقم پنجم اعشار اختلافدارد یعنی چیزی حدودیک صد هزارم. باز توجه شما را به این نکته جلب می کنیمکه اگر معادله فیثاغورث را برای این مثلث قائم الزاویه بنویسم به معادلهای مانند phi2=phi+b2خواهیم رسید که حاصل جواب آن همان عدد معروف طلاییخواهد بود. (معمولا" عدد طلایی را با phi نمایش می دهند) طولوتر برای هرمواقعی حدود 356 متر و طول ضلع مربع قاعده حدودا" معادل 440متر می باشدبنابر این نسبت 356 بر 220 (معادل نیم ضلع مربع) برابر با عدد 1.618 خواهدشد.

کپلر (Johannes Kepler 1571-1630) منجممعروف نیز علاقه بسیاریبه نسبت طلایی داشت بگونه ای که در یکی از کتابهای خود اینگونه نوشت :"هندسه دارای دو گنج بسیار با اهمیت می باشد که یکی ازآنها قضیه فیثاغورثو دومی رابطه تقسیم یک پاره خط با نسبت طلایی می باشد. اولین گنج را میتوان به طلا و دومی را به جواهر تشبیه کرد". تحقیقاتی که کپلر راجع بهمثلثی که اضلاع آن به نسبت اضلاع مثلث مصری باشد به حدی بود که امروزه اینمثلث به مثلث کپلر نیز معروف می باشد. کپلر پی به روابط بسیار زیبایی میاناجرام آسمانی و این نسبت طلایی پیدا کرد.