قانون از یک سو کودک را زیر 11 سال میداند و آن رادر فرایند انتخابات، فاقد توانایی تفکر، تعقل و تصمیم گیری برای انتخابکاندیدا میداند اما سن ازدواج در کشور از سنین 9تا 13 سالگی تعریف میشود.

ایلنا نوشت:

یک فعال حقوق کودک گفت: متاسفانه براساس آمارهای رسمی بیش از 950 هزار کودک متاهل در کشور وجود دارد که 85 درصد آنها دختر هستند.

محمدبنیازادهبا اعلام اینکه در مورد همسران کودک یا کودک همسرها آمارهای گوناگونی وجوددارد تا کید کرد: منابع رسمی حکایت از وجود 900 تا 950 هزار کودک همسر درکشور دارد این در حالی است که چنین اتفاقاتی در حوزه کودکان برخلافکنوانسیون بینالملل حقوق کودک است.

او با بیان اینکه آمارهای غیررسمی به واقعیتهای دیگری در این حوزه اشاره دارد، ادامه داد: قانون از یکسو کودک را زیر 11 سال میداند و آن را در فرایند انتخابات، فاقد تواناییتفکر، تعقل و تصمیم گیری برای انتخاب کاندیدا میداند اما سن ازدواج درکشور از سنین 9تا 13 سالگی تعریف میشود.

عضو کانون فرهنگی - حمایتکودکان کار ادامه داد: سن کودک در زمان رای دادن مطابق با استانداردهایبینالمللی و قانونی تعریف میشود اما با وارد شدن به حوزه کار، کودکان 15تا 18 سال بنا به شرایطی میتوانند کار کنند و منافع کودک نادیده گرفتهمیشود این درحالی است که به مقاوله نامه منع بدترین اشکال کار برایکودکان توجه نشده و نظارتی نیز بر مشاغل سخت کودکان زیر 18 سال وجود ندارد.

بهگفته بنیازاده متاسفانه دختران کم سن و سال و متاهل درکشور به جای کودکیکردن، نشاط، ورزش و تحصیل باید در موقعیت یک همسر و شریک جنسی ایفای نقشکرده و تمام مسوولیتهای خطیر همچون خانه داری را عهده دار شود در حالی کهتجربه بارداری و زایمانهای پرخطر که در این سن برکودکان تحمیل میشود،عوارض و خطرات زیادی برای آنها و حتی فرزندانشان دارد.

اتاق شیشه ای