اگر ما در جامجهاني بوديم!

پساز اينكه مارادونا در كنفرانس مطبوعاتي به بكنباوئر و پله حمله كرد، محمدمايليكهن كه عجيب به بكنباوئر علاقه داره بيانيه صادر كرد و گفت: تاوقتي توي فوتبال گروهبان گارسيا حضور داره بايد به حال اين فوتبال گريهكرد. شما لطف كنيد به جاي اين حرفها به چمدون قاچاق مواد مخدرتون برسيد.ضمناً وقتي در مورد بكنباوئر حرف ميزني، دهنتو ببند!
داوود مختاریاندر مطلبی طنز در دنیای ورزش نوشت: تا حالا فكر كرديد كه اگر تيم ملي ما درجامجهاني بود چه اتفاقاتي تا حالا رخ داده بود؟ اگر فكرشو كرديد كه هيچ،بقية مطلبو نخونيد ولي اگر فكرشو نكرديد حتماً ادامه مطلبو بخونيد.

*تعدادياز تماشاگران ايراني قبل از مسابقه تيم ملي نتونستن با بليتهايي كه درايران خريداري كرده بودن وارد ورزشگاه بشن و خارج از ورزشگاه حيرون موندهبودن. يكي از اين تماشاگران گفت، اين بليتهايي كه ما خريديم بليت شركتواحد آفريقاي جنوبيه و آژانس مسافرتي ما سرمون كلاه گذاشته!

*پليسآفريقاي جنوبي اعلام كرد دو نفر دستفروش كه خارجي بودن و اهل آفريقايجنوبي نبودنو دو روز پيش هنگام فروختن بليت بازيهاي تيم ملي ايران درجامجهاني دستگير كرده. خبر ديگري نيز حاكيست كه دو روزه، دو تا از مديرانفدراسيون فوتبال گم شدن و در اردوي تيم ملي حضور ندارن. يكي از همراهاناين مديران ضمن ابراز نگراني از اين اتفاق گفت، دو روز پيش اينها به منگفتن ما ميريم يه دقيقه بيرون يه دوري بزنيم و برگرديم!

*قبل ازشروع بازي اول تيم ملي، تعدادي از تماشاگران آفريقايي به زبان خودشونميگفتن، قطبي حيا كن، تيم مليرو رها كن. امير قلعهنوعي سرور هرچي لنگي!

*عزيزمحمدي نسبت به برنامهريزي مسابقات جامجهاني انتقاد كرد و به پلاتينيگفت؛ مردم كار و زندگي دارن. چرا بازي فينالو انداختي روز آخر و يكماهمردمو معطل خودت كردي. بايد يه جور برنامهريزي ميكردي كه فينالوميانداختي روز اول و تكليف روشن ميشد و بعد از اون هر كسي كار داشتميرفت پي كارش و هر كي بيكار بود ميموند و بقية بازيهارو تماشا ميكرد!

پلاتينيدرحالي كه تعجب كرده بود به عزيز محمدي گفت، آخه اينجوري كه نميشه! عزيزمحمدي هم درحالي كه عصباني شده بود جواب داد، برنامهريزي جامجهانيبعديرو بده به من تا بهت نشون بدم كه ميشه يا نميشه!

*دركنفرانس مطبوعاتي مارادونا، خبرنگاران ايراني با كمال تعجب ديدن كه مهديدادرس هم در كنار مارادونا نشسته و درحالي كه تعجب كرده بودن پرسيدن،حاجي! اينجا چيكار ميكني؟

دادرس هم گفت، ديهگو از من خواهش كردكه مشاور تيم ملي آرژانتين باشم و منم چون باهاش رفيق فابريكم، قبول كردم.بعدش دادرس رو كرد به مارادونا و به آرژانتيني گفت، حالا شما ميتوني صحبتكني!

*جواد خياباني كه به عنوان گزارشگر به آفريقاي جنوبي رفته،هنگام گزارش مسابقه به قدري از مديران و مسئولين و… تعريف و تمجيد كرد كهپنج دقيقه پس از اتمام بازي هم متوجه تمام شدن بازي نشد و هي داشت تعريف وتمجيد و قدرداني ميكرد. به همين خاطر مديون صداوسيما براي قدرداني اززحمات خياباني دستور دادن كه ويژهبرنامه «يك جهان يك جام» اسمش بشه «يكجواد، يك جام»!

*پس از اينكه مارادونا در كنفرانس مطبوعاتي بهبكنباوئر و پله حمله كرد، محمد مايليكهن كه عجيب به بكنباوئر علاقهداره بيانيه صادر كرد و گفت: تا وقتي توي فوتبال گروهبان گارسيا حضور دارهبايد به حال اين فوتبال گريه كرد. شما لطف كنيد به جاي اين حرفها به چمدونقاچاق مواد مخدرتون برسيد. ضمناً وقتي در مورد بكنباوئر حرف ميزني، دهنتوببند!

*صداي بوقهاي «ووزلا» در جامجهاني پدر گوش همه را درآوردهو موجب اعتراض همه شده. فقط در مسابقات تيم ملي ايران اين صداها به گوشنميرسه و يه صداي خفنتر وجود داره. دليلش هم بوق سهراب بوقيه كه از طرففدراسيون براي تشويق تيم ملي اومده و وقتي با شيپورش تيم مليرو تشويقميكنه، همة كساني كه بوق «ووزلا» دارن ميزنن خاكي!

*شب گذشته ازداخل اردوي تيم ملي صداي چند انفجار به گوش رسيد كه بلافاصله پليس ضدشورشآفريقاي جنوبي محل اردورو محاصره كرد. سپس يكي از اعضاي تيم با خونسردي بهپليسها گفت؛ نگران نباشيد چيزي نيست. فتحا…زاده دوباره شده مديرعاملاستقلال و داره بمب ميتركونه!

منبع : تابناک