با وجودي كه در آبانماه سال 87 اعلام شد كه شمارهي 09123456789 از جملهرندترين شمارهي شبكهي تلفن همراه كشور به مزايده گذاشته نخواهد شد وقرار است به موزه مخابرات برده شود، مدير كل روابط عمومي شركت مخابراتايران اخيرا اعلام كرده است كه در برنامه داريم كه مزايده شمارههاي رندرا دوباره برگزار كنيم و قرار است شماره مذكور نيز به مزايده گذاشته شود.


بهگزارش ایسنا براي برگزاري مزايده شمارههاي رند، مخابرات قيمت پايهاي رابا توجه به بازار مشخص كرده و ارزيابيهاي لازم را انجام ميدهد و پس ازآن شماره مورد نظر به مزايده گذاشته خواهد شد و در مزايده هم با توجه بهقيمت پايه، پيشنهادها اعلام و بيشترين رقم پيشنهادي برنده مزايده ميشود.


دكترداوود زارعيان در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد كه در اين زمينه با شركتارتباطات سيار ايران در حال انجام مذاكره و هماهنگيهاي لازم هستيم.


بهگزارش ايسنا طبق اعلام رييس كميسيون معاملات شركت ارتباطات سيار ايران،گرانترين شمارهي رندي كه تا به حال به فروش رفته شمارهي 09127777777بود كه به مبلغ حدود 57 ميليون فروخته شد و پس از آن شماره 09122222222به مبلغ 44 ميليون تومان و شماره 09123333333 به مبلغ 43 ميليون تومانبه فروش رفتهاند.


ابوالفضل عليشاهي پيش از اين به ايسنا گفتهبود: در يازدهمين دوره مزايده شمارههاي رند تلفن همراه بالاترين رقم بهشماره 7676 ـ XXX ـ 0912 مربوط بود كه به مبلغ 19 ميليون ريال به فروشرفت؛ از ديگر شمارههاي رند شمارههاي 09121111111 است كه قرار است درآينده به مزايده گذاشته شود اما اكثر شمارههاي رند به مزايده گذاشتهشدهاند و بيشترين شمارههاي رند در دورهاي اول مزايده به فروش رفت.