فارس: در حالي كمتر از سه ماه به اجراي بزرگترينطرح اقتصادي كشور به نام هدفمند كردن يارانهها مانده است كه هنوز بخشقابل توجهي از جامعه نسبت به لزوم اجراي اين طرح، ميزان افزايش قيمتها،نحوه توزيع يارانه نقدي و رقم آن، سيستم نظارتي دولت بر قيمتها، وضعيتخوشهبندي و موارد ديگر سوال و ابهام دارند.

قانون هدفمندكردنيارانه ها يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي است كه سال گذشته لايحه آن باتغييراتي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و قرار است كه از نيمه دومسال جاري به مرحله اجرا گذاشته شود.

از زمان تدوين اين لايحهتاكنون در مورد نحوه اجرا و چرايي و لزوم وجود چنين قانوني بسيار بحث وميزگردهاي تخصصي در مراكز علمي برگزار شده است و حتي دولت به عنوان ارائهدهنده و مجري اين لايحه در برنامه هاي خبري صحبتهايي كرده است. بنابرايناز ظواهر امر چنين برمي آيد كه نبايد هيچ گونه ابهام وسوالي در اين خصوصبراي مردم به عنوان كساني كه قرار است با اجراشدن اين طرح منفعتي كسب كنندوجود داشته باشد.

اما با گشتي در ميان مردم و جويا شدن نظرشان درمورد طرح هدفمند كردن يارانه ها با ابهامات وسوالات زيادي در زمينه اينطرح مواجه شديم.

سوتلات و ابهاماتي از قبيل اينكه لزوم اجراي اينطرح چيست و اگر اجرا نشود چه اتفاقي رخ مي دهد، ميزان يارانه نقدي چه قدراست، پرداخت آن تا كي ادامه دارد، چه تضميني برموفقيت اين طرح در عمل وجوددارد و آيا اين طرح اجرا مي شود، چرا وضعيت خوشه بندي ها مشخص نيست، آيندهاين طرح ابهام دارد و چهارچوب آن شفاف نيست و سوالاتي ديگر مثل افزايشقيمتها چقدر است و چه كالاهايي قرار است گران شود، براي اصلاح فرم اطلاعاتاقتصادي خانوار چه كار كنيم؟ كه مشروح اين سوالات و ابهامات در ادامه ميآيد.

* ميزان يارانه نقدي چه قدر است و پرداخت آن تا كي ادامه دارد؟

* وضعيت خوشه بندي ها مشخص نيست

* چرا هدفمند كردن يارنه ها بايد اجرا شود؟

* نسخه اين طرح را چه كسي براي اقتصاد ايران پيچيد؟

* ميزان افزايش قيمت ها چه قدر است و آيا نظارتي در اين زمينه وجود دارد؟

* تكليف كنتور هاي مشترك چه مي شود؟

شايدسوالات ديگري در خصوص هدفمند كردن يارانه ها وجود داشته باشد كه ذهن مردمرا به خود مشغول كند، ولي در مجموع به نظر مي رسد هنوز لزوم اجراي اين طرحو منافعي كه براي مردم دارد تشريح نشده است و بسياري از مردم اين طرح بزرگاقتصادي را تنها در حد دريافت يارانه نقدي درك كرده اند. به هرحال به نظرمي رسد دولت بايد تا قبل از اجراي اين طرح مهم و اساسي كه به اعتقاد اغلباقتصاددانان اجراي آن براي اقتصاد كشور لازم و ضروري است، به سوالات وابهامات مردم پاسخ بدهد و منافع اجراي اين طرح را بيش از پيش براي مردمروشن كند.