سازمان قضایی نیروهای مسلح، نتایج رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک و کوی دانشگاه را اعلام کرد.


دراطلاعیه این سازمان درخصوص پرونده بازداشتگاه کهریزک آمده است؛ درپی صدورکیفرخواست علیه 12 نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک توسط دادسراینظامی تهران که در اطلاعیه قبلی اعلام شد، پرونده به دادگاه نظامی یکتهران ارجاع شد و رسیدگی به اتهامات متهمان با رعایت مقررات قانونی درجلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمان و وکلای آنان صورت پذیرفت. دراین جلسات اولیاء دم، جمعی از شکات و وکلای آنان به تفصیل شکایات خود رامطرح کردند و متهمان پرونده و وکلای آنان نیز به طرح دفاعیات خود پرداختند.

بهگزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، پس از پایان رسیدگی، دادگاهبر اساس تحقیقات انجام شده، نظریات پزشکی قانونی و سایر مستندات موجود درپرونده، دو نفر از متهمان را به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتلمرحومان امیرجوادی فر، محسن روح الامینی و محمدکامرانی علاوه بر حبس،انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس و9 متهم دیگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس،پرداخت دیه، جزاینقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم کرده و یکی از متهمان نیزبه دلیل عدم احراز جرم، از اتهامات وارده تبرئه شده است.

حکم صادره غیرقطعی است و پس از طی مراحل قانونی اجرا می شود.

دربخش دیگری از اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره پرونده حوادث کویدانشگاه آمده است: درپی وقوع اغتشاشات در خرداد 1388 در کوی دانشگاه وتخریب اموال عمومی و درگیری آشوب گران با مأموران انتظامی، برای کنترلاوضاع و جلوگیری از اغتشاش و تخریب اموال عمومی، مأموران انتظامی با رعایتمقررات وارد کوی دانشگاه تهران می شوند.

در این اثناء عده ای افرادمتفرقه و غیرمسئول وارد کوی دانشگاه و با اغتشاشگران درگیر می شوند ومتأسفانه بعضی از آنان وارد خوابگاه های دانشجویی شده و تعدادی ازدانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و به اموال عمومی و خوابگاه هایکوی و لوازم شخصی دانشجویان خسارت وارد می آورند.

به دنبال وقوعاین حادثه تلخ که موجب تأثر شدید مقام معظم رهبری گردید، سازمان قضایینیروهای مسلح در جهت انجام وظیفه قانونی خویش و با اخذ گزارش از مراجع ذیربط، از جمله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مسؤولان دانشگاه تهران ودفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران، بر اساس ابلاغ ویژه، پیگیرموضوع شد و پرونده ای برای رسیدگی به اتهامات عوامل ضرب و شتم دانشجویان وتخریب اموال عمومی و شخصی همچنین عوامل اصلی اغتشاش و آشوب در کوی دانشگاهتشکیل می شود. در این ارتباط تحقیقات جامعی از سوی دادسرای نظامی تهرانانجام و تعدادی از متهمان شناسایی و تحت تعقیب قرار می گیرند.

همزمانبا رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه تهران، پرونده تخریب در مجتمع سبحان نیزمورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت و تعدادی از عوامل دخیل در این حادثه نیزشناسایی و مورد تعقیب قرار می گیرند.

در مجموع بیش از 60 نفر تحتتعقیب قضایی قرار می گیرند و در نهایت بر اساس اسناد، مدارک و شواهدموجود، دادسرای نظامی تهران 33 نفر از متهمان را مجرم شناخته است و پروندهآنان را به دادگاه ارسال و درباره سایر متهمان به دلیل عدم احراز جرم،قرار منع پیگرد صادر کرده است.

بنابراین گزارش، تحقیقات دربارهتعداد دیگری از عوامل اغتشاش در کوی دانشگاه ادامه دارد که پس از تکمیلتحقیقات،تصمیم قضایی مقتضی اتخاذ خواهد شد.