[JUSTIFY]مطالعات پژوهشگران آلمان نشان می دهدافرادی که دچار افسردگی هستند هنگام ابتلا به بیماریها، در مقایسه باافرادی که افسردگی ندارند، درد را بیشتر احساس می کنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]متخصصان اعصاب و روان براساس پژوهش ها ومطالعات دریافتند که افسردگی نه تنها بر درد جسمانی بدن تاثیر می گذاردبلکه تجربه احساس درد را در بدن افراد بیمار تقویت می کند. بر این اساس،پژوهشگران ایتالیایی معتقدند از آنجا که بخشی از مغز انسان که بر فرآینداحساس درد جسمانی نظارت دارد و آن را تجربه می کند کاملا در کنار نقطه ایاز مغز قرار گرفته است که احساسات فرد نیز در آن شکل می گیرد، از این رو،افرادی که دچار افسردگی هستند به لحاظ اینکه احساسات و عواطف آنها دربوجود آمدن بیماری روحی افسردگی دخالت دارد لذا درد را بیشتر احساس میکنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]به گزارش خبرگزاری آلمان، پروفسور میشلتینازی، که سرپرست گروه تحقیقاتی و پژوهشی تاثیر افسردگی بر درد جسمانیافراد را به عهده دارد تازه ترین نتایج پژوهش خود را با حضور سه هزار نفراز متخصصان عصب شناسی در کنفرانس سالانه انجمن عصب شناسان اروپا در برلینارائه کرده است. پژوهشگران نتایج آزمایش ها و مطالعات خود را از آزمایشروی یک گروه 25 نفره افسرده و در آستانه احساس کردن درد و گروهی 25 نفرهدیگر که به افسردگی مبتلا نبودند و درد را احساس نکردند بدست آورده اند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]براساس این آزمایش ها، گروه اول که مبتلابه افسردگی بودند به محض دریافت امواج شوک الکترونیکی به دست و پاهای آنهاواکنش نشان دادند و درمقایسه با گروه مقابل که سالم و تندرست بودندناراحتی بیشتری از خود بروز دادند. البته پژوهشگران خاطرنشان کردند پژوهشها و آزمایش های بیشتری برای تائید نهایی نظریه های آنان مورد نیاز است.[/JUSTIFY]