[JUSTIFY]متخصصان هشدار دادند که تماشای زیاد تلویزیون خطر بروز مشکلات قلبی را افزایش میدهد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]پژوهشگران در یک تحقیق جدید ادعاکردهاند؛ در ازای هر یک ساعت نشستن در مقابل تلویزیون و تماشایبرنامههای این جعبه جادویی، خطر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی تا هفتدرصد افزایش پیدا میکند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بر اساس این پژوهش، کسانی هم که در روز ۴ساعت به تماشای برنامههای مورد علاقهشان میپردازند، ۲۸ درصد بیشتر باخطر ابتلا به بیماریهای قلبی مواجه هستند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این تحقیق از سوی متخصصان شورای تحقیقاتپزشکی نشان میدهد؛ تغییر در الگوی زندگی در عصر حاضر سبب افزایش نرخ مرگو میرهای ناشی از بیماریهای قلبی شده است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]به گزارش ساندی تایمز، در این تحقیقپژوهشگران واحد همهگیر شناسی این شورا تقریبا به مدت یک دهه روی ۱۳ هزارو ۱۹۷ مرد و زن سالم میانسال مطالعه کردند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این تحقیق نشان داد که از این شرکت کنندگان، ۳۷۳ نفر بر اثر بیماری قلبی جان باختند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]محققان محاسبه کردند که اگر میزان و زمانتماشای تلویزیون از چهار ساعت به یک ساعت در روز کاهش یابد، نرخ تلفات وقربانیان بیماریهای قلبی کاهش پیدا میکند.[/JUSTIFY]