براساس آمار سازمان ثبت احوال كشور، سال گذشته با رشد ۸/۱۳ درصدي طلاق و افزايش يك درصدي ازدواج در كشور مواجه بودهايم.

بهگزارش فارس، براساس آمار اعلام شده از سوي ثبت احوال در سال ۸۸ در هر ماه۱۰ هزار و ۴۷۹ واقعه طلاق، درهر شبانهروز تعداد ۳۴۵ واقعه طلاق و در هرساعت تعداد ۱۴واقعه طلاق رخ داده است.

در مجموع ۱۲۵ هزار و۷۴۷واقعه طلاق در سال گذشته در كشور به ثبت رسيده كه از اين تعداد ۱۰۶ هزار و۵۴۸واقعه طلاق شهري و ۱۹ هزار و ۱۹۹ واقعه طلاق روستايي بوده است.

همچنيندر سال گذشته ۸۹۰ هزار و ۲۰۸ ازدواج انجام شده كه شامل ۶۲۹ هزار و ۸۹۳واقعه ازدواج شهري و ۲۶۰هزار و ۳۱۵ ازدواج روستايي است.براساس آمار بهدست آمده در سال ۸۸ در هر ماه ۷۴ هزار و ۱۸۴ واقعه ازدواج، درهرشبانهروز ۲ هزار و ۴۳۹ واقعه ازدواج و در هر ساعت تعداد ۱۰۲ واقعه ازدواجثبت شده است.