[JUSTIFY]ساکنان فنلاند، هفته گذشته شاهد بلندترینرنگینکمانی بودند که میتواند روی زمین تشکیل شود. این پدیده که بهرنگینکمان نیمهشب معروف است، فقط در هفتههای آخر خرداد و اوایل تیرماهقابل رویت است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این پدیده زمانی اتفاق میافتد که خورشیدبه انقلاب تابستانی برسد و برای ساکنان بالاتر از عرض ۶۶/۵ درجه شمالی درتمام طول شبانهروز قابل رویت باشد. پرتوهای خورشید در ابرهای بارانزایدوردست شکسته میشوند و پس از بازتاب به سوی چشم ناظران، حلقهای بسیاربزرگ از شش نور بنفش، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز را تداعی میکنند کههمان رنگینکمان مشهور است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]البته این تنها رنگینکمانی نیست کهشبهنگام تشکیل میشود. بعضی وقتها ماهکمان نیز تشکیل میشود که در اثرشکست و بازتاب پرتوهای ماه از قطرات باران تشکیل میشود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]راستی! میدانستید رنگینکمان برخلافباور عموم مردم، ۶ رنگ دارد! اولین بار، آیزاک نیوتن بود که با عبور دادننور سفید خورشید از یک منشور، آنرا به نورهای اصلی تجزیه کرد و مشاهدهکرد که شش نور بنفش، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز از آن جدا شدهاند. امااز آنجاییکه در آن زمان همه مردم (حتی دانشمندان) علاقه داشتند به همهچیز، حالتی اسطورهای ببخشند و چه چیز بهتر از عدد ۷ که از دیرباز برایمردم مقدس بود. این چنین شد که نیوتن، محدودهای بین بنفش و آبی را انتخابو آن را نیلی نامید.[/JUSTIFY]