نادر توركی ، مونتاژ نيست حقيقت است.


سرم را سرسري مترا ش اي استاد سلماني

كه ما هم در ديار خود سري داريم و ساماني


وقتي كه نادر را ميبينم و عكس هاي او را نگاه مي كنم ، بدنم ميلرزد و اشك از چشمانم جاري مي شود.و به قدرت و عظمت انسان پي مي برم و در عين حال ميخواهم فرياد بزنم و بگويم


آي آدمها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد،
يك نفر در آب ، دست و پاي دائم ميزند.ولي افسوس و صد افسوس وقتي كه يك انسان در اثر يك اشتباه و يا غفلت به اعماق تاريكي ها ميرود ، بعضي از ما با روش هاي غلط و نادرست خود به عنوان عالم و دانشمند مسئول باعث ميشويم كه آنها بيشتر سقوط نمايند تا روزي كه جان به جان آفرين تسليم نمايند.

بله ، اكنون يكي از چهره هاي محبوب كنگره 60 مسافر و كمك راهنما آقاي نادر توركي است كه برنده لوح تقدير عنوان كمك راهنما در سال 83 گرديد. نادر فوق ديپلم بازرگاني است و زبان انگليسي را به خوبي صحبت ميكند. سوابق اعتياد او به ترياك حدود 6 سال بوده است و سپس به تزريق هرويين روي آورد و حدود 20 سال به تزريق هرويين مبادرت ورزيد و تا جايي پيش رفت كه ناگزير گرديد پنج سال از زندگي خود را به صورت كارتن خوابي سپري نمايد و در اثر مصرف مواد مخدر 15 بار راهي زندان هاي كشور گرديد.

نادر پس از درمان قطعي اعتياد خود كه بيش از 3 سال از آن مي گذرد ، هم اكنون در كنگره 60 به عنوان كمك راهنما داراي 15 شاگرد يا رهجو در لژيون خود ميباشد كه شاگردان او دوران درمان را سپري مينمايند و همچنين تاكنون 11 نفر از شاگردان نادر به درمان قطعي اعتياد نائل گرديدهاند.در ضمن نادر در نمايشنامه نبرد درون ( كنگره 60 ) نقش شيطان را بازي ميكرد و چه زيبا هنر آفريني كرد . در اين جا نادر ما را به ياد يكي از پيامهاي كنگره60 مي اندازد كه در ذيل آورده ميشود.


حقيقت در اعمال و ادامه نقاب از رخ بر ميگيرد

امواج قدرت مطلق در تفكر آفريدهشدگان و فرمان يافتگان جان دوباره خواهد دميد

تا از سكون به حركت و از حركت به پرواز و از پرواز به سيرمخصوص

و ادامه آن كه پيش بيني آن اكنون در فرمان نيست

انجامها انجام ميگيرد

در حركت خود هيچ ترديدي راه ندهيد كه مسافرين ديگر در تكميل سقف هاي مرفوع

با شما هم نوا خواهند شد

فر انسانهاي برباد رفته و در خاكسترها مدفون شده مانند گنجي به صاحبان اصلي

آنها پس داده خواهد شد

مشروط به اينكه خود را طلب نمايند[align=center]