[JUSTIFY]نتایج یک تحقیق جدید نشان میدهد؛ تراکماستخوان بیماران پس از انجام عمل جراحی لاغری کاهش پیدا میکند و هرچهکاهش وزن در پی این جراحی بیشتر باشد، میزان افت تراکم استخوانی به هماننسبت بیشتر خواهد بود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]به گزارش ایسنا، در حالی که اثر کاهشتراکم استخوانی بر خطر شکستگیهای استخوانی در سالهای آتی زندگی، هنوز بهخوبی مشخص نیست، اما توجه به کمبودهای تغذیهای و کاهش توده استخوان، قبلو پس از جراحی لاغری بسیار ضروری و حیاتی است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دکتر شونی سیلوربرگ و دستیاران وی درکالج پزشکان و جراحان دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک در این باره خاطرنشانکرد: پس از انجام جراحی لاغری، بخشی که برای جذب مواد غذایی از غذای مصرفیدر دسترس روده قرار میگیرد، کوچکتر میشود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این محققان با انتشار مقالهای در مجلهغدد داخلی و متابولیسم متذکر شدند که شواهد در مورد تاثیر مخرب جراحی کاهشوزن بر استخوان و متابولیسم مواد معدنی رو به افزایش است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]برای بررسی این تاثیر، محققان روی ۲۳ مرد و زن که تحت جراحی بای پس معده قرار گرفته بودند، معاینه و مطالعه کردند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این جراحی معروفترین جراحی به منظورکاهش وزن است. این جراحی شامل بای پس دئودنوم است که محل اصلی جذب کلسیمدر بدن به شمار میرود. دئودنوم بخشی از سیستم گوارشی است که به معده متصلمیشود. پیش از جراحی، مقدار ویتامین د در خون بیماران پایینتر از میزانمطلوب گزارش شد. حتی با وجود این که مصرف مواد مغذی در بیماران تقریبابالا بود. پس از جراحی معلوم شد؛ بیمارانی که میزان مصرف کلسیم خود را دوبرابر کردند و بیشتر هم ویتامین د دریافت کرده بودند، مقدار ویتامین د درخون آنها پایین باقی ماند و سطح کلسیم در خون آنها نیز واقعا افت کرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بر اساس این گزارش، علایم جذب ضعیف کلسیمدر عرض سه ماه پس از جراحی نمایان شد. غلظتهای هورمون پاراتیروئید که سببآزادسازی کلسیم از استخوانها میشود، پیش از جراحی در محدوده طبیعی بالابود و پس از جراحی افزایش یافت.همچنین در عرض یک سال پس از جراحی، بیمارانبه طور متوسط ۴۵ کیلوگرم وزن از دست دادند. در آن زمان تراکم استخوانبالای ران آنها و تراکم استخوان لگن آنها افت کرد، اما بیشتر بیماران درقسمت پایین کمر یا ساعد کاهش تراکم استخوانی نداشتند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]سیلوربرگ و همکارانش دریافتند که میزان از دست دادن توده استخوان با میزان از دست دادن وزن بیماران ارتباط نزدیکی دارد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این محققان تصریح کردند: مشکل فوقمیتواند به این علت رخ دهد که استخوانها دیگر چنان وزنی را تحملنمیکنند. تحمل وزن یکی از اجزاء کلیدی در ابقاء و ساخت قدرت استخوانی است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]آنها افزودند: افزایش ترشح هورمون پاراتیروئید نیز میتواند مزید برعلت باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]محققان تاکید کردند که به دلیل کوچک بودنآزمایشات در این پژوهش نیاز به انجام بررسیهای طولانیتر وجود دارد تا بهاین سوال حیاتی پاسخ داده شود که چگونه کاهش وزن با کیفیت استخوان و خطرشکستگی ارتباط پیدا میکند.[/JUSTIFY]